dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Card image cap
Apr 26 2021
Gämi abatlaýyş zawodynda

Hazar deňziniň Türkmenistana degişli bolan gündogar kenarynda, Türkmenbaşy Halkara deňiz portynyň golaýynda ýerleşen “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynyň AGPJ-de soňky ýyllarda has-da netijeli işler amala aşyrylýar. Häzirki wagtda zawodda ençeme ýük we ýolagçy gämileri abatlanyp, ulanyşa goýberilýär. Zawodyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň kämilleşdirilmegi sebäpli bu ýerde işler has-da ilerledi. Mysal üçin, 2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda düýpli abatlaýşa gelen “CASPIAN MAINPORT LIMITED” kompaniýasyna degişli bolan “CM RUBY” tirkeg hyzmat ediş gämisi 2020-nji ýylyň 24-nji noýabrynda zawodyň gämi galdyryjy desgasyna galdyrylyp, 2021-nji ýylyň 15-nji fewralynda zawodyň gämi galdyryjy desgasyndan düşürildi we zawodyň gämi duralgasynda abatlaýyş işleri dowam edýär. “Dragon oil” kompaniýasyna degişli bolan “Atlet-1” kran gämisi 2021-nji ýylyň fewralynda düýpli abatlaýyşa gelip, fewral aýynyň 10-na zawodyň gämi galdyryjy desgasyna galdyryldy we abatlaýyş işleri dowam edýär. Şeýle hem “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-ne degişli bolan “Türkmenistan” gury ýük gatnadýan gämisi zawodyň çägine 2021-nji ýylyň 5-nji fewralynda duýpli abatlaýyşa gelip, gämi galdyryjy desgasyna galdyryldy we abatlaýyş işleri dowam edýär. Bulardan başga-da, häzirki wagtda bu ýerde “Berkarar” gury ýük gatnadyjy gämisiniň abatlaýyş işleri başlanyldy we onuň abatlama işlerini 2021-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlanylmak meýilleşdirilýär.

Card image cap
Apr 07 2021
AÝDYŇ MAKSATLY ÝAŞLAR

Ýurdumyzda jem­gy­ýe­ti­mi­ziň esa­sy he­re­ket­len­di­ri­ji güý­ji we röw­şen gel­je­giň eýe­le­ri bo­lan ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Mu­nuň şeý­le­di­gi­ni «Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Wa­ta­ny» ýy­ly­my­zyň il­kin­ji gün­le­rin­de «Türk­me­nistan­da ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň 2021 — 2025-nji ýyl­lar üçin Döw­let mak­sat­na­ma­sy­nyň» we ony ýe­ri­ne ýe­tir­mek bo­ýun­ça de­giş­li Me­ýil­na­ma­nyň ka­bul edil­me­gi hem aý­dyň­ly­gy bi­len gör­kez­ýär. Bu res­mi­na­ma­lar ýur­du­myz­da ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­ler ha­kyn­da­ky ala­da­nyň döw­le­tiň üns mer­ke­zin­de dur­ýandy­gy­ny, onuň bar­ha ro­waç­lan­ýan­dy­gy­ny we pug­ta­lan­ýan­dygy­ny äş­gär ed­ýär. Merkezi bankyň başlygynyň hasabatynda bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň çäklerinde, milli ykdysadyýetimiziň yzygiderli sazlaşykly ösüşini saklamak, ony sanlylaşdyrmak, pul toplumyny kadalaşdyrmak boýunça işler ýerine ýetirildi. Bank ulgamynyň işine düýpli nägilelik bildirip, hormatly Prezidentimiz maýa goýum işjeňligini goldamak boýunça toplumlaýyn çäreleri amala aşyrmak babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň, «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň, «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň, «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, Döwlet ösüş bankynyň, «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň, «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlyklary degişli yzygiderlilikde ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde geçen ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, şu ýyl üçin bellenen wezipeleri ýerine ýetirmegiň ugurlary barada hasabat berdiler. Hasabatlary diňläp, milli Liderimiz soňky ýyllarda bankyň işini talabalaýyk ýola goýmak meseleleriniň ünsden düşürilendigini aýtdy, bu babatda anyk tabşyryklary berdi. Iş maslahatynyň dowamynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Türkmen döwlet maliýe institutynyň rektorlary ýokary okuw mekdeplerinde alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Döwlet Baştutanymyz bu ýokary okuw mekdepleriniň halk hojalygy toplumynda ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleri durmuşa geçirmek boýunça öňde durýan wezipeleri netijeli çözmäge ukyply hünärmenleri taýýarlamagy esasy ugur edinýändigini belledi, rektorlara degişli tabşyryklary berdi. Ykdysadyýet we maliýe ulgamlaryna gözegçilik edýän wise-premýer geçen ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, Döwlet býujetiniň we maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna maýa goýum serişdelerini özleşdirmek işleriniň amala aşyrylyşy barada hasabat berdi. Wise-premýeriň gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işlere nägilelik bildirip, hormatly Prezidentimiz ykdysady durnuklylygy, ösüşi üpjün etmek üçin zerur çäreleriň amala aşyrylmagynyň, dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýyny nazara alyp, halk hojalygynyň pudaklary tarapyndan maliýe serişdeleriniň ulanylyşyna yzygiderli gözegçilik edilmeginiň wajypdygyny belledi. Ykdysadyýet we bank ulgamynyň işine bagyşlanan maslahaty jemlemek bilen, milli Liderimiz toplumyň işini gowulandyrmak üçin, Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileý ýylynda hemmeleriň has tijenip işlemelidigini nygtady. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, häzirki döwürde toplumda bar bolan mümkinçilikleri doly peýdalanyp, işleri döwrüň talaplaryna laýyk guramaly. Ylmyň we tehnologiýalaryň iň soňky gazananlary esasynda işe sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmaly, dünýä derejeli iň kämil usullary ulanmaly. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz maslahata gatnaşyjylara degişli tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Mälim bolşy ýaly, kabul edilen täze resminamalar berkarar türkmen jemgyýetiniň bagtyýar nesillerini ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgeleriniň esasynda milli ruhda terbiýelemegi dowam etdirmäge ýardam berer. Ol ylymlybilimli we giň dünýägaraýyşly, zähmete ukyply, sagdyn bedenli, belent ruhly ýaşlary ösdürip ýetişdirmegiň hukuk üpjünçiligini kepillendirmek bilen bir hatarda, türkmen ýaşlarynyň geljekki ykbaly üçin ýokary ähmiýete eýedir. Maksatnama Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda», «Bilim hakynda» we «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna hem-de beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy. Munuň özi resminamanyň hukuk binýadynyň pugtadygyny we ony ýerine ýetirmekde durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelerde anyk esaslaryň goýlandygyny görkezýär. Bu Maksatnama ýaşlaryň halkara gatnaşyklaryndaky ornuny has-da berkitmäge ýardam berýär. Bu bolsa türkmen ýaşlarynyň ähli babatda sowatlylygyny gazanmaga, ylmy döredijiligini ýokarlandyrmaga we oňyn syýasy garaýyşlaryny çuňlaşdyrmaga täsirini ýetirýär. Şunuň bilen baglylykda, onuň ata Watanymyzyň mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösüşine itergi bermekde we Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň Durnukly ösüş maksatlarynyň wajyp görkezijilerine ýetmekde aýratyn ähmiýete eýedir. Maksatnamada ýaşlary ýokary amatlykly durmuş şertleri bilen üpjün etmäge, zähmete çekmäge we ählitaraplaýyn kämil şahsyýetler hökmünde ýetişdirmäge gönükdirilen möhüm wezipeler kesgitlenilýär. Olary durmuşa geçirmek boýunça kabul edilen degişli meýilnama laýyklykda alnyp barylýan işler bolsa ýurdumyzyň ähli pudaklarynda we ulgamlarynda ýaşlaryň işjeň gatnaşmaklarynda amala aşyrylýar. Munuň özi: «Siz öz üstüňize ýüklenen wezipeleri ak ýürekden berjaý etmek bilen, Berkarar Watanymyzyň günsaýyn ösüşine öz mynasyp goşandyňyzy goşýandygyňyzy unutmaň!» diýip nygtaýan hormatly Prezidentimiziň türkmen ýaşlary barada bimöçber tagallalary edýändigini we beýik başlangyçlary öňe sürýändigini doly subut edýär. Meýlis ORAZOW, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy.