dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi barada

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi döwlet edarasy bolup, Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň tabynlygyna degişlidir. Mekdep hojalyk hasaplaşygy esasynda işleýär.

Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň garamagynda bolup, deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bu pudaga we beýleki halk hojalygyna degişli hünärmenleri taýýarlaýar, ýagny bilim ojagy hökmünde bu ýerde häzirki wagtda aşakdaky hünärler boýunça hünärmenler taýýarlanylýar.

Dowamyny oka

Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Sen 26 2023
Şu gun Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk toýy uly şatlyk-şowhun bilen toýlanyldy. Onda okuw mekdebiniň professor-mugallymlarynyň gutlaglary diňlenilip, talyp-ýaşlaryň ýerine ýetirmeklerinde medeni çykyşlara tomaşa edildi.
Card image cap
Sen 26 2023
Awaza milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenbaşy şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher Geňeşiniň, Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň we Türkmenbaşy şäher medeniýet bölüminiň bilelikde gatnaşmagynda Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32-ýyllygy mynasybetli “Baky berkarar binýatly,Garaşsyz gül Diýarym bar!” atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Asmanymyzyň asudalygy, gündizleriň we gijeleriň parahat geçýändigi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň bize beren peşgeşi bolup, Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň “Döwlet – adam üçindir!” diýen şygarynyň doly derejede durmuşa ornaşdyrylýandygynyň subutnamasydyr. Garaşsyzlygymyzyň 32-ýylynyň içinde gazanan üstünliklerimize ser salanymyzda ençeme işleriň durmuşa geçirilendigine göz ýetirýäris.
Card image cap
Sen 20 2023
Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mejlisler zalynda Türkmenbaşy şäher kazyýetiniň, Türkmenbaşy şäher Prokuraturasynyň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher geňeşi bilen Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň guramagynda talyp ýaşlaryň arasynda öz janyňa kast etmegiň öňüni almak hem-de zyýanly endiklerden daşda durmak boýunça wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

955

Talyp

45

Mugallym

11

Ugur

Makalalar

Ähli makalalar
Card image cap
Iýn 02 2022
Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda ylmyň we innowasion tehnologiýalaryň orny we ähmiýeti

Hormatly Prezidentimiziň döwletli başlangyçlary netijesinde ýurdumyzda häzirki zaman zawodlar, fabrikler we kärhanalar yzygiderli gurulyp, olar halkara standartlaryna laýyk gelýän önümleriň önümçiligini ýola goýmak boýunça öňdebaryjy tehnikalar we döwrebap innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilip,ýurdumyzda ykdysady we medeni pudaklarda belent sepgitlere ýetildi we ägirt uly öňe gidişlik gazanyldy.

Card image cap
Maý 14 2022
ÝAŞ DEŇIZÇILER - SERGI BÄSLEŞIGINDE

Dünýä halklarynyň arasynda “Nirede deňiz bar bolsa, şol ýerde söwda – täjirçilik ösendir” diýen jümle müňýyllyklardan bäri ýörgünlidir. Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Ýewropadan Aziýa, Aziýadan Ýewropa ýük daşalýan ýollaryň çatrygynda ýerleşip Merkezi Aziýanyň “Deňiz derwezesi” bolup durýandygy üçin, sebitde iň bir amatly logistika merkezleriniň biri hökmünde ösýär we kämilleşýär.

Card image cap
Mar 31 2022
Ynsan ýaşaýşynyň özeni

             Halkymyzyň sagdyn, bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleri döretmek hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Saglygy goramakda, berkitmekde sportuň, bedenterbiýäniň ähmiýeti hem örän uludyr. Şonuň üçin hem ýurdumyzyň saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlaryny ösüşlere beslemek üçin ähli şert-mümkinçilikler döredilýär.