dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi barada

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi döwlet edarasy bolup, Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň tabynlygyna degişlidir. Mekdep hojalyk hasaplaşygy esasynda işleýär.

Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň garamagynda bolup, deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bu pudaga we beýleki halk hojalygyna degişli hünärmenleri taýýarlaýar, ýagny bilim ojagy hökmünde bu ýerde häzirki wagtda aşakdaky hünärler boýunça hünärmenler taýýarlanylýar.

Dowamyny oka

Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Iýn 12 2024
ÝHHG-niň magistr derejesini almak üçin talyp hakly maksatnamasyna gatnaşjaklary saýlap almaga badalga berildi

ÝHHG Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energiýa boýunça magistr derejesini almak üçin talyp hakly maksatnamasyna gatnaşjaklary ikinji tapgyra alynýandygyny yglan etdi.

Card image cap
Iýn 11 2024
Ýun Sok Ýol Türkmenistana bedew batly ösüşleri arzuw etdi

Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda Prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparynyň çäginde Türkmen-koreý işewürlik forumy geçirildi. Foruma türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol gatnaşdy.Bilelikdäki forumyň çäklerinde iki ýurduň önümleriniň sergisi guraldy. Türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol çykyş etdiler.

Card image cap
Iýn 11 2024
Türkmenistan we Hindistan Respublikasy deňiz ulag pudagynda hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýar.

2024-nji ýylyň 11-nji iýunynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Agentligiň ýolbaşçylarynyň hem-de Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisiniň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar deňiz ulaglary pudagynda hyzmatdaşlygy ýola goýmagyny, şeýle hem, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen ýükleri üstaşyr geçirmegiň mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.

627

Talyp

45

Mugallym

13

Ugur

Bildirişler

Ähli bildirişler
Card image cap
Mar 29 2024
Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde "Açyk gapylar" güni geçirilýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz

Card image cap
Noý 29 2023
Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde şu aşakdaky hünärler boýunça agşamky gysga möhletli okuwlara çagyrýarys. - Deňizçi – 5 aý; - Gämi motorçysy – 4 aý; - Gämi aşpezi – 4 aý; - Portal kranynyň krançysy – 4 aý; - Kompýuter sowatlylygy – 3 aý; - Kiçi ýük göteriji awtoulaglaryň sürüjisi – 3 aý; - Ýük düşürmekde we ýüklemekde berkidiji – daňyjy – 2 aý; Gerekli resminamalaryň sanawy: 1. Direktoryň adyna arza; 2. Pasportynyň nusgasy; 3. 3x4 surat 2 sany; Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar we 1 aýynyň tölegi 200 manat. Okuwlar hepdäniň her güni sagat 18:30-da başlanýar. Orta hünär okuw mekdebiniň gysga möhletli okuwlary ýylyň islendik wagtynda adam sany 1 topara ýeten wagty bilim bermeklige açylýar.
Card image cap
Noý 10 2021
Döredijilik duşuşygy.

Ata Watanymda durmuşa geçirilýän düýpli  özgertmeleriň maksady ýurdy has-da döwrebaplaşdyrmakdan, ýurduň abadançylygyny  gorap saklamakdan hem-de halkyň ruhy taýdan kämilligini üpjün etmekden ybarat bolup durýar. Taryhyň sahypalaryna ser salanymyzda ata-babalarymyzyň ösen medeniýetleri döredendiklerine, dünýä medeniýetiniň ösmegine hem uly goşant goşandyklaryna, döredijilikli ýaşamagy başarandyklaryna aýdyň göz ýetirýäris. Biziň häzirki neslimiz bolsa ony has-da ösdürip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň kämil medeniýetini kemala getirýärler.

Makalalar

Ähli makalalar
Card image cap
Iýn 07 2024
Bilim ulgamy ösýär, özgerýär

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygy bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ähli ugurlarda döwrebap, oňyn özgertmeler amala aşyrylýar. Ösen ýurtlarda umumy bilimiň netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýollary gözlenilýär we öňdebaryjy tehnologiýalary işläp taýýarlamak, olary bilim ulgamyna ornaşdyrmak üçin köp işler amala aşyrylýar. Häzirkizaman okuwyň tehnologik üpjünçiligi ösen ylmyň derejesine gabat gelmelidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzda gurulýan bilim ojaklary kompýuterler, internet aragatnaşygy bilen üpjün edildi. Paýtagtymyzda, welaýat, etrap merkezlerinde iň täze enjamlar bilen üpjün edilen mekdepler, çagalar baglary, ýokary we orta hünär okuw mekdepleri işleýär. Bilim ojaklarynyň interaktiw-multimediýa tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi bilimiň hiliniň düýpgöter kämil derejä göterilmegine getirdi. Multimedia tehnologiýalary dürli görnüşdäki maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär, sapagyň netijeli bolmagyny üpjün edýär. Sapaklarda talyplaryň, okuwçylaryň mowzuklary düýpli özleşdirmeklerinde, olaryň gözýetiminiň giňelmeginde, beýan ediş ukybynyň ösmeginde, döredijilikli, özbaşdak işlemegi öwrenmeklerinde, bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmakda multimedia tehnologiýalarynyň hyzmaty uludyr. Geçirilýän sapaklar multimedia tehnologiýalary bilen guralanda, ýaşlaryň geçilýän mowzuga çuňňur düşünýändigini, ýadynyň, ünsüniň işjeňleşýändigini we döredijilik başarnyklarynyň ösýänligini görmek bolýar. Şeýle-de bilim işgärleriniň döredijilik mümkinçiligini ýokarlandyrýar, wagtyny tygşytlamaga ýardam berýär.

Card image cap
Maý 02 2024
Türkmenistanyň suw ulagy pudagynda ýetilen belent sepgitler:

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirýän hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyz ulag ulgamyda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, üstaşyr ulag geçelgeleriniň durnukly ulgamynyň pugtalandyrylmagyna, dünýäde syýasy ykdysady durnuklygy saklamaga, halkara gatnaşyklary ynanyşmaga, şol sanda ulag diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek ugrunda dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn üns berýär.

Card image cap
Apr 16 2024
Terbiýe mekdebi

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri il-ýurduň, halkyň geljegi üçin alada eden şahsyýetleriň sarpalanýan ajaýyp zamanasydyr. Türkmen halkynyň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň şöhrat-şanynyň tutuş Ýer ýüzünde täze öwüşgin, täze ruh bilen belentden ýaýbaňlandyrylmagy bagtyýar halkymyzyň köňüllerine joşgun berýär. Çünki beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragy döwürleriň hem ýaş nesilleriň şahyry hökmünde biziň kalbymyzda hem aňymyzda hemişelik ýaşaýar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, “Magtymgulynyň şygryýet älemi — türkmen edebiýatynyň buldurap akýan, çuňňur mana we çeper söze teşne kalplary gandyrýan çeşmesi. Bu çeşme gözbaşyny Oguz handan, Gorkut atadan, Görogly begden alyp gaýdyp, ata-babalarymyzyň ýol-ýörelge edinen ynsanperwerliginden, ahlak we edep ýörelgelerinden, yşkdan we gözellikden ylham alýar.”diýip belleýär.Magtymguly Pyragynyň goşgy setirleri tutuş ynsanyýet üçin görelde mekdebidir.