dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi barada

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi döwlet edarasy bolup, Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň tabynlygyna degişlidir. Mekdep hojalyk hasaplaşygy esasynda işleýär.

Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň garamagynda bolup, deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bu pudaga we beýleki halk hojalygyna degişli hünärmenleri taýýarlaýar, ýagny bilim ojagy hökmünde bu ýerde häzirki wagtda aşakdaky hünärler boýunça hünärmenler taýýarlanylýar.

Dowamyny oka

Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Maý 17 2023
Türkmenbaşy şäher TNGIZT-Medeni sport merkezinde Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyplarynyň gatnaşmagynda Ýeňiş gününe bagyşlanyp “Ýüreklerde adyňyz batly ýaşaýar” atly aýdym-sazly çäre geçirildi. Çärede medeni sport merkeziniň işgärleri öz aýdym-sazly çykyşlary bilen tomaşaçylarda täsirli duýgulary galdyrdylar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe watansöýüjiligiň, gahrymançylygyň şanly baýramy bolan Ýeňiş güni egsilmez joşgun, uly dabara bilen bellenilýär. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk, dostluk, belent ynsanperwerlik ýörelgeleriniň çuň many-mazmunyny özünde jemleýär, halklaryň agzybirligini hem-de jebisligini alamatlandyrýar. Häzirki nesil türkmen halkynyň gahryman ogullarynyň öňünde hemişe borçludyr.
Card image cap
Apr 25 2023
Türkmenbaşy şäher kitaphanasynyň işgärleriniň gatnaşmagynda Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň Mejlisler jaýynda Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli duşuşyk çäresi geçirildi. Duşuşykda şahyryň öz setirlerinde beýan eden, türkmenleriň milli ruhunyň sütünini düzýän döredijilik ýörelgeleri barada söhbetdeşlik geçirildi. Şeýle-de şahyryň öz jöwher paýhasyny siňdiren goşgulary okaldy. Häzirki wagtda Magtymgulynyň ady bütin dünýä bellidir. Onuň öçmejek eserleri bolsa dürli dillere neşir edilýär. Beýik şahyryň döreden goşgulary geçen döwürleriň meşhur edebiýat ussatlarynyň we filosoflarynyň eserleriniň hatarynda mynasyp orun eýeleýär, onuň döredijiligi dünýä medeniýetiniň altyn hazynasyna girdi. Türkmen halky beýik şahyra aýratyn sarpa goýýar hem-de onuň şygryýet gününi her ýyl dabaraly ýagdaýda belleýär.
Card image cap
Apr 19 2023
Türkmenbaşy şäherindäki Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän “Salkyn Kenar” seýilgähinde Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi we “Dana” bilim merkezi bilen bilelikde “Sagdyn-Bedende Sagdyn ruh 2023” atly sportyň stol tennisi hem-de küşt görnüşleri boýunça bäsleşik geçirildi. Sportyň bu görnüşleri boýunça bäsleşik talyplaryň we okuwçylaryň gatnaşmagynda çekeleşikli geçdi we gatnaşyjylarda örän täsirli duýgulary galdyrdy. Şeýle-de bäsleşigiň dowamynda talyplaryň,sungat ussatlarynyň, aýdym-saz we tans toparlarynyň çykyşlary geçirildi.

636

Talyp

45

Mugallym

11

Ugur

Makalalar

Ähli makalalar
Card image cap
Iýn 02 2022
Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda ylmyň we innowasion tehnologiýalaryň orny we ähmiýeti

Hormatly Prezidentimiziň döwletli başlangyçlary netijesinde ýurdumyzda häzirki zaman zawodlar, fabrikler we kärhanalar yzygiderli gurulyp, olar halkara standartlaryna laýyk gelýän önümleriň önümçiligini ýola goýmak boýunça öňdebaryjy tehnikalar we döwrebap innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilip,ýurdumyzda ykdysady we medeni pudaklarda belent sepgitlere ýetildi we ägirt uly öňe gidişlik gazanyldy.

Card image cap
Maý 14 2022
ÝAŞ DEŇIZÇILER - SERGI BÄSLEŞIGINDE

Dünýä halklarynyň arasynda “Nirede deňiz bar bolsa, şol ýerde söwda – täjirçilik ösendir” diýen jümle müňýyllyklardan bäri ýörgünlidir. Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Ýewropadan Aziýa, Aziýadan Ýewropa ýük daşalýan ýollaryň çatrygynda ýerleşip Merkezi Aziýanyň “Deňiz derwezesi” bolup durýandygy üçin, sebitde iň bir amatly logistika merkezleriniň biri hökmünde ösýär we kämilleşýär.

Card image cap
Mar 31 2022
Ynsan ýaşaýşynyň özeni

             Halkymyzyň sagdyn, bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleri döretmek hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Saglygy goramakda, berkitmekde sportuň, bedenterbiýäniň ähmiýeti hem örän uludyr. Şonuň üçin hem ýurdumyzyň saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlaryny ösüşlere beslemek üçin ähli şert-mümkinçilikler döredilýär.