dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi barada

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi döwlet edarasy bolup, Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň tabynlygyna degişlidir. Mekdep hojalyk hasaplaşygy esasynda işleýär.

Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň garamagynda bolup, deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bu pudaga we beýleki halk hojalygyna degişli hünärmenleri taýýarlaýar, ýagny bilim ojagy hökmünde bu ýerde häzirki wagtda aşakdaky hünärler boýunça hünärmenler taýýarlanylýar.

Dowamyny oka

Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Maý 14 2022
WATAN EDERMENLERI— HALK GAHRYMANLARY

Her ýy­lyň 9-njy ma­ýyn­da ýur­du­myzda 1941—1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Watan­çy­lyk ur­şun­da gazanylan Ýe­ňiş gü­ni bel­le­ni­lýär. Şu ýyl Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şun­da ga­za­ny­lan ýeň­şe 77 ýyl dol­ýar. Türk­me­nis­tan­da bu ur­şa gat­na­şan we­te­ran­la­ra, sö­weş­de we­pat bo­lan esger­le­riň ýan­ýol­daş­la­ry­na, tyl­da zäh­met çe­ken­le­re çuň­ňur sar­pa go­ýul­ýar. Ola­ryň sag­ly­gy ha­kyn­da we ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­niň has-da go­wu­lan­dy­ryl­ma­gy ba­ra­da ala­da edil­ýär. Şol dö­wür­de ur­şa gat­na­şan türk­menis­tan­ly­lar agyr sy­nag­la­ra döz ge­lip, ýeň­şe uly ­go­şant goş­du­lar, tyl­da zähmet çe­ken­ler hem eder­men­lik görkez­di­ler. Şol agyr ýyl­la­ryň ze­nan­la­ry şaý-sep­le­ri­ni Ýe­ňiş üçin ba­gyş et­di­ler. Ikin­ji ja­han ur­şy ýyl­la­ryn­da türk­menis­tan­ly­la­ryň Go­ran­mak gaz­na­sy­na 7392 ki­log­ram al­tyn we kü­müş be­zeg şaý-sep­le­ri­ni tab­şy­ryp, wa­tan­çy­ly­gyň be­lent nus­ga­sy­ny gör­ke­zen­dik­le­ri buý­sanç bi­len bel­le­nil­mä­ge my­nasyp­dyr. Her ýy­lyň 9-njy ma­ýyn­da Türkme­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň adyn­dan uruş we­te­ran­la­ry­na we uruş­da we­pat bo­lan­la­ryň ýan­ýol­daş­la­ry­na gym­mat ba­ha­ly sow­gat­lar, ýaz gül­le­rin­den bog­lan çe­men­ler da­ba­ra­ly ýag­daý­da gow­şu­ryl­ýar. Ur­şuň agyr ýyl­la­ryn­da hal­kyň görke­zen eder­men­li­gi hiç ha­çan ýat­dan çyk­maz. Ýyl­lar geç­ýär, em­ma ne­sil­leriň kal­byn­da asu­da as­ma­nyň, pa­ra­hat dur­mu­şyň ha­ty­ra­sy­na ba­şy­ny go­ýan ger­çek­le­riň gah­ry­man­çy­ly­gy, gör­kezen edermenligi hakyndaky hakyda he­mi­şe­lik sak­lan­ýar. Mer­da­na pe­der­le­ri­mi­ziň ge­çen gah­ry­man­çy­lyk­ly ýo­ly wa­tan­çy­lygyň, mäh­ri­ban top­ra­ga we­pa­ly­ly­gyň hem-de mu­kad­des Wa­ta­na gul­luk et­me­giň mek­de­bi­dir. Sö­weş meýdan­la­ryn­da we­pat bo­lan­la­ryň at­la­ry «Ha­ty­ra», Ýe­ňiş bi­len do­la­nyp ge­len türk­men es­ger­le­ri­niň at­la­ry bol­sa «Şöh­rat» ki­ta­by­na gi­ri­zil­di. Adam­zat ta­ry­hyn­da iň agyr söweş­le­riň bi­ri bo­lan 1941—1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şun­da we­pat bo­lan gah­ry­man­la­ry­my­zyň ha­ty­ra­sy­na her ýy­lyň 9-njy ma­ýynda «Halk ha­ky­da­sy» ýa­dy­gär­lik­ler top­lu­myn­da ola­ry sar­pa­la­mak çä­re­si ge­çi­ril­ýär. Gah­ry­man­la­ra çuň­ňur sarpa­nyň ny­şa­ny hök­mün­de ýa­dy­gär­likle­re ter gül des­se­le­ri go­ýul­ýar. Mu­nuň özi ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­le­ri mer­da­na ata-ba­ba­la­ry­my­zyň gah­ry­man­çy­lygy­nyň ru­hun­da ter­bi­ýe­le­mek­de örän äh­mi­ýet­li­dir. 1941—1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şy ýyl­la­ryn­da sö­weş meý­dan­la­ryn­da we tyl­da eder­men­lik gör­ke­zen­le­re ba­ky şöh­rat bol­sun! Biz ola­ryň Wa­ta­na we­pa­ly­ly­gy­nyň, edermen­li­gi­niň hem-de gaý­duw­syz­ly­gynyň, bag­ty­ýar dur­mu­şy­myz we nu­ra­na gel­je­gi­miz üçin bi­ti­ren hyz­mat­la­ry­nyň öňün­de baş eg­ýä­ris.

Card image cap
Maý 10 2022
Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ýygnakda TMÝG-nyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher geňeşiniň myhmanlary, okuw mekdebiniň mugallymlary we beýleki myhmanlar çykyş edip, hormatly Arkadagymyzyň täze eseriniň many-mazmuny, onuň ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekdäki ähmiýeti dogrusynda giňişleýin gürrüň etdiler.

             Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyz ýurdumyzyň ösüşleri bilen baglanyşykly buýsançly wakalaryň şaýady bolýar. Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa ornaşdyrýan beýik işleri halkymyzyň bähbidine, geljekki nesilleriň bagtyýarlygyna gönükdirilýär. Şeýle ajaýyp günlerde Gahryman Arkadagymyz «Ömrümiň manysy» atly kitabyny halkymyza sowgat etdi. Çuňňur paýhasa ýugrulan bu edebi-filosofik eser her bir okyjynyň köňlüni buýsanja besledi.  Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitaby beýik ömürde bitirilen işleriň, oý-pikirleriň beýanydyr. Bu edebi-filosofik eserde ýaşlar üçin, aslynda her birimiz üçin beýik ýörelge bar. Kitaby öwran-öwran okap, onuň mazmunyndan asylly ýol-ýörelgäni, durmuşda sapak edinmeli tejribeleri görýäris. Aslynda kitap türkmen halky üçin gymmatly hazynadyr. Kitaba belent sarpa goýýan halkymyz bu eseri ýüzüne sylýar, uly gyzyklanma bilen okaýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynda nesil terbiýesi hakynda hem, halkymyzyň şöhratly taryhy hakynda hem, beýik döwrümiziň ösüşleri hakynda hem giňişleýin beýan edilýär.

Card image cap
Maý 04 2022
29-aprel Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi, “Saglygym-baýlygym” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

           Neşe serişdeleriniň, seri dumanladyjy bikanun dolanşygyna, esasan-da bimaksat ulanylmagy netijesinde adam saglygyna zyýanly maddalary bar bolan derman serişdeleriniň ulanylmagynyň öňüni almak maksady bilen temmäkiden we temmäki tüssesiniň ýaramaz täsirinden daşda durýan sagdyn hem-de berk bedenli ýaşlary kemala getirmek barada wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

630

Talyp

47

Mugallym

11

Ugur

Makalalar

Ähli makalalar
Card image cap
Maý 14 2022
ÝAŞ DEŇIZÇILER - SERGI BÄSLEŞIGINDE

Dünýä halklarynyň arasynda “Nirede deňiz bar bolsa, şol ýerde söwda – täjirçilik ösendir” diýen jümle müňýyllyklardan bäri ýörgünlidir. Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Ýewropadan Aziýa, Aziýadan Ýewropa ýük daşalýan ýollaryň çatrygynda ýerleşip Merkezi Aziýanyň “Deňiz derwezesi” bolup durýandygy üçin, sebitde iň bir amatly logistika merkezleriniň biri hökmünde ösýär we kämilleşýär.

Card image cap
Mar 31 2022
Ynsan ýaşaýşynyň özeni

             Halkymyzyň sagdyn, bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleri döretmek hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Saglygy goramakda, berkitmekde sportuň, bedenterbiýäniň ähmiýeti hem örän uludyr. Şonuň üçin hem ýurdumyzyň saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlaryny ösüşlere beslemek üçin ähli şert-mümkinçilikler döredilýär.

Card image cap
Ýan 19 2022
“Halkyň Arkadagly zamanasy”

       Türkmenistan häzirki zaman dünýä bileleşiginde öz mynasyp ornuny üpjün etmek, ylym-bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikleri berkitmek babatda paýhasly we öňdengörüjilikli ýoldan ynamly öňe barýar. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen     2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip yglan edilmegi kanunalaýyk ýagdaýdyr. Munuň özi halkymyzyň Milli Liderimize çäksiz hormaty, buýsanjy we ynamy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, bagtyýar durmuş, abadan ýaşaýyş, röwşen geljek barada dynuwsyz alada edýän Arkadag Prezidentimize bimöçber hoşallygyň hem alamatydyr.