dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi barada

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi döwlet edarasy bolup, Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň tabynlygyna degişlidir. Mekdep hojalyk hasaplaşygy esasynda işleýär.

Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň garamagynda bolup, deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bu pudaga we beýleki halk hojalygyna degişli hünärmenleri taýýarlaýar, ýagny bilim ojagy hökmünde bu ýerde häzirki wagtda aşakdaky hünärler boýunça hünärmenler taýýarlanylýar.

Dowamyny oka

Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Sen 24 2022
Garaşsyzlyk-bagtymyz

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­kyny­şy döw­rün­de gö­zel Di­ýa­ry­myz­da         Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň baş­tu­tan­ly­gyn­da hal­ky­my­zyň aba­dan dur­mu­şy­ny, bag­ty­ýar ýa­şaý­şy­ny, has­da eş­ret­li gelje­gi­ni üp­jün et­mek üçin uly iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.                 Giň­den we   da­ba­raly bel­le­nil­ýän baý­ram­çy­lyk­la­ryň her bi­ri ga­za­nyl­ýan üs­tün­lik­le­ri, ýe­til­ýän be­lent sep­git­le­ri aýan ed­ýär, hal­ky­my­zyň  dur­muş bag­ty­ýar­ly­gy­ny, Wa­ta­ny­my­zyň ösüş­le­ri­ni dün­ýä ýaý­ýar. Şeý­le baý­ram­la­ryň bi­ri­de Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­dir. Her ýyl ýurdumyzda uly dabaralara, giň möçberli çärelere beslenip bellenilýän Garaşsyzlyk günümiz ýurdumyzyň baş baýramydyr. Sebäbi ýurdumyzyň bu günki ýeten derejesi, halkymyzyň päk zähmet çekip eýeleýän belent sepgitleri, ilkinji nobatda, Garaşsyzlygymyz bilen baglanyşyklydyr, ondan gözbaşlydyr. Şonuň üçin biz «Garaşsyzlyk — bagtymyz» diýip buýsanç bilen aýdýarys hem-de Garaşsyzlyk baýramymyzy dabaraly belleýäris. Ýurdumyzyň ösüşleriniň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň ilkinji nobatda Garaşsyzlygymyz bilen baglanyşyklydygy üçin biz ony beýik hem mukaddes hasaplaýarys. Mälim bolşy ýaly, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ýyllary içinde döwletimiziň içeri we daşary syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilip, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, Watanymyzyň halkara abraýyny artdyrmak boýunça örän köp işler edildi, uly üstünlikler gazanyldy, belent sepgitlere ýetildi. Täze döredilen obalar we şäherçeler, gurlup ulanylmaga berlen, milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryna degişli bolan medeni-durmuş, önümçilik desgalary, şol sanda bilim-terbiýeçilik edaralary munuň mysallarydyr. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň geçen ýyllarynda döwletimiziň daşary syýasaty üstünlikli durmuşa geçirildi. Bitarap Türkmenistan Milletler Bileleşiginiň doly hukukly agzasy hökmünde goňşy ýurtlar we dünýäniň döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürýär. Dostluga, özara ynanyşmaga we hoşniýetli gatnaşyklara esaslanýan gatnaşyklarymyzyň yzygiderli berkidilmegi bilen, Türkmenistan Watanymyzyň halkara abraýy barha artýar. Ýurdumyzyň sebit we dünýä derejesinde öňe sürýän başlangyçlary giň goldaw tapyp, hemmetaraplaýyn ösüşi gazanmakda möhüm ähmiýete eýe bolýar. Bu günki gün Garaşsyz Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bedew bady bilen öňe barýar we ösüşlere beslenýär. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen milli hem pudaklaýyn maksatnamalar, iri taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ösüşlerimiziň ilerlediji güýji bolan ylym-bilim ulgamlaryny kämilleşdirmäge möhüm ähmiýet berilýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ulanylmaga berlen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalar munuň aýdyň subutnamalarydyr.

Card image cap
Sen 08 2022
Galla baýramy

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň üstünliklere beslenýän, şan-şöhratynyň arşa galýan, dünýä dolýan zamanydyr. Bu täze taryhy eýýamda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde gazanylýan üstünlikleriň her biri ajaýyp döwrümiziň senenamasyna şanly waka hökmünde ýazylýar. Ajaýyp zähmet ýeňşi — Watan harmanyna 1 million 500 müň tonna golaý galla hasylynyň tabşyrylmagy bilen, şertnamalaýyn borçnamanyň üstünlikli berjaý edilmegi döwrümizi-de, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny hem şöhratlandyran wakalaryň biri boldy. Hormatly Prezidentimiziň galla oragyna ak pata bermegi, ýurdumyzyň welaýatlaryna toý saparyny amala aşyranda «Bismilla» diýip daýhan yhlasy bilen ýetişdirilen hasyldan bir dessesini ormagy hasyl ussatlaryny has-da netijeli işlemäge ruhlandyrdy. Mälim bolşy ýaly, Hormatly Prezidentimiziň oba senagat toplumynyň her bir pudagynda, şol sanda galla öndürmek boýunça işleriň ýokary hilli guralmagyna we alnyp barylmagyna möhüm ähmiýet berýär. Hormatly Prezidentimiz şu ýyl bol galla hasylynyň ýetişdirilmegi, öz wagtynda isripsiz ýygnalyp alynmagy hem-de saklanylmagy we gaýtadan işlenilmegi bilen baglanyşykly işlere yzygiderli ünsi çekdi. Şonuň bilen birlikde döwletimiz tarapyndan daýhanlara öndürijilikli işlemäge, bol hasyl almaga ähli mümkinçilikler döredildi. Kärendeçiler zerur dökün, ýokary hilli tohum bilen üpjün edilýärler. Şeýle hem tabşyran hasyly üçin daýhanlar bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Bularyň hemmesi, «Zähmet soňy — rehnet» diýlişi ýaly, hasyl ussatlarynyň öz çeken zähmetiniň hözirini görmeklerini üpjün edýär. Türkmen topragy bereketli toprakdyr, türkmen daýhanlary bolsa ýeriň hakyky eýeleridir, rysgally, döwletli hasyl ussatlarydyr. Täze taryhy eýýamda, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzda bereketli topragymyz öz sahawatyny — bol hasyl eçildi.

Card image cap
Awg 05 2022
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň deňiz kenaryndaky açylyp ulanylmaga berlen täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň DOHOM-iň mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Hazar deňziniň kenarynda täze döwrebap “Rowaç” kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu toplum «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň dynç alyş-şypahana düzüminiň üstüni ýetirdi.

630

Talyp

47

Mugallym

11

Ugur

Makalalar

Ähli makalalar
Card image cap
Iýn 02 2022
Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda ylmyň we innowasion tehnologiýalaryň orny we ähmiýeti

Hormatly Prezidentimiziň döwletli başlangyçlary netijesinde ýurdumyzda häzirki zaman zawodlar, fabrikler we kärhanalar yzygiderli gurulyp, olar halkara standartlaryna laýyk gelýän önümleriň önümçiligini ýola goýmak boýunça öňdebaryjy tehnikalar we döwrebap innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilip,ýurdumyzda ykdysady we medeni pudaklarda belent sepgitlere ýetildi we ägirt uly öňe gidişlik gazanyldy.

Card image cap
Maý 14 2022
ÝAŞ DEŇIZÇILER - SERGI BÄSLEŞIGINDE

Dünýä halklarynyň arasynda “Nirede deňiz bar bolsa, şol ýerde söwda – täjirçilik ösendir” diýen jümle müňýyllyklardan bäri ýörgünlidir. Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Ýewropadan Aziýa, Aziýadan Ýewropa ýük daşalýan ýollaryň çatrygynda ýerleşip Merkezi Aziýanyň “Deňiz derwezesi” bolup durýandygy üçin, sebitde iň bir amatly logistika merkezleriniň biri hökmünde ösýär we kämilleşýär.

Card image cap
Mar 31 2022
Ynsan ýaşaýşynyň özeni

             Halkymyzyň sagdyn, bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleri döretmek hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Saglygy goramakda, berkitmekde sportuň, bedenterbiýäniň ähmiýeti hem örän uludyr. Şonuň üçin hem ýurdumyzyň saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlaryny ösüşlere beslemek üçin ähli şert-mümkinçilikler döredilýär.