dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi barada

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi döwlet edarasy bolup, Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň tabynlygyna degişlidir. Mekdep hojalyk hasaplaşygy esasynda işleýär.

Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň garamagynda bolup, deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bu pudaga we beýleki halk hojalygyna degişli hünärmenleri taýýarlaýar, ýagny bilim ojagy hökmünde bu ýerde häzirki wagtda aşakdaky hünärler boýunça hünärmenler taýýarlanylýar.

Dowamyny oka

Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Mar 28 2023
Ýurdumyzda saýlawlar döwletiň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda demokratiýanyň ýüze çykmagynyň esasy çeşmesi bolup durýar. Şonuň bilen birlikde hem saýlaw hukugy raýatlaryň saýlamak we saýlanmak bilen bagly esasy syýasy hukuklarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, saýlawlar we sala salşyklar hakyndaky kanunçylygy kämilleşdirmek işleriniň çäklerinde, halkara we milli tejribelerden ugur alnyp saýlawlar guramaçylykly geçirilýär. Ýaňy ýakynda hem deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde ýerleşýän 18-nji saýlaw uçastogynda 2023-nji ýylyň 26-njy martynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat halk maslahatlarynyň agzalarynyň we etrap, şäher halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Ol saýlawlara 1702 adam gatnaşdy we özleriniň saýlan dalaşgärlerlerine ses berdiler.
Card image cap
Mar 15 2023
Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe tokaý zolaklaryny döretmek, seýilgähleriň çäklerini giňeltmek hem-de bar bolan baglara degişli derejede ideg etmek wezipesi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Bu bolsa güneşli Diýarymyzyň ähli künjeklerinde ynsan saglygy üçin ýakymly howa gurşawynyň döredilmegine ýardam edýär. Mälim bolşy ýaly, Diýarymyzda köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek dabarasyna möhüm ähmiýet berilýär, däbe görä, ýaz we güýz pasyllarynda köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek boýunça wajyp möwsüm guralýar. Bu işe ähli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň hem-de şäherleriň häkimlikleriniň, medeni ojaklaryň, bilim edaralarynyň wekilleriniň işjeň gatnaşýandygyny bellemek gerek. Olaryň birleşen tagallasy netijesinde, her ýylda millionlarça düýp bag nahaly ekilýär, şeýlelikde, tokaý zolaklarynyň çäkleri giňeýär. Tokaý zolaklaryna, seýilgählere we her düýp baga ideg etmek işlerine möhüm ähmiýet berilýär. Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky her düýp baga degişli derejede ideg edildi we täze bag nahallary ekildi.
Card image cap
Mar 09 2023
Türkmen halypa şahyry, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gurbannazar Ezizowy ýatlap, Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bilim alýan talyp ýaşlaryň arasynda döredijilik duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda ýazyň, güýzüň şahyry Gurbannazar Ezizowyň ýazan eserleri, goşgulary barada gürrüň berildi. Şeýle hem mekdebimizde döredijilik işi bilen meşgullanýan talyplaryň öz ýazan goşgulary diňlenildi.

641

Talyp

44

Mugallym

11

Ugur

Makalalar

Ähli makalalar
Card image cap
Iýn 02 2022
Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda ylmyň we innowasion tehnologiýalaryň orny we ähmiýeti

Hormatly Prezidentimiziň döwletli başlangyçlary netijesinde ýurdumyzda häzirki zaman zawodlar, fabrikler we kärhanalar yzygiderli gurulyp, olar halkara standartlaryna laýyk gelýän önümleriň önümçiligini ýola goýmak boýunça öňdebaryjy tehnikalar we döwrebap innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilip,ýurdumyzda ykdysady we medeni pudaklarda belent sepgitlere ýetildi we ägirt uly öňe gidişlik gazanyldy.

Card image cap
Maý 14 2022
ÝAŞ DEŇIZÇILER - SERGI BÄSLEŞIGINDE

Dünýä halklarynyň arasynda “Nirede deňiz bar bolsa, şol ýerde söwda – täjirçilik ösendir” diýen jümle müňýyllyklardan bäri ýörgünlidir. Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Ýewropadan Aziýa, Aziýadan Ýewropa ýük daşalýan ýollaryň çatrygynda ýerleşip Merkezi Aziýanyň “Deňiz derwezesi” bolup durýandygy üçin, sebitde iň bir amatly logistika merkezleriniň biri hökmünde ösýär we kämilleşýär.

Card image cap
Mar 31 2022
Ynsan ýaşaýşynyň özeni

             Halkymyzyň sagdyn, bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleri döretmek hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Saglygy goramakda, berkitmekde sportuň, bedenterbiýäniň ähmiýeti hem örän uludyr. Şonuň üçin hem ýurdumyzyň saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlaryny ösüşlere beslemek üçin ähli şert-mümkinçilikler döredilýär.