dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi barada

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi döwlet edarasy bolup, Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň tabynlygyna degişlidir. Mekdep hojalyk hasaplaşygy esasynda işleýär.

Türkmenistanyň "Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň garamagynda bolup, deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bu pudaga we beýleki halk hojalygyna degişli hünärmenleri taýýarlaýar, ýagny bilim ojagy hökmünde bu ýerde häzirki wagtda aşakdaky hünärler boýunça hünärmenler taýýarlanylýar.

Dowamyny oka

635

Talyp

45

Mugallym

12

Ugur

Bildirişler

Ähli bildirişler
Card image cap
Noý 29 2023
Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde şu aşakdaky hünärler boýunça agşamky gysga möhletli okuwlara çagyrýarys. - Deňizçi – 5 aý; - Gämi motorçysy – 4 aý; - Gämi aşpezi – 4 aý; - Portal kranynyň krançysy – 4 aý; - Kompýuter sowatlylygy – 3 aý; - Kiçi ýük göteriji awtoulaglaryň sürüjisi – 3 aý; - Ýük düşürmekde we ýüklemekde berkidiji – daňyjy – 2 aý; Gerekli resminamalaryň sanawy: 1. Direktoryň adyna arza; 2. Pasportynyň nusgasy; 3. 3x4 surat 2 sany; Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar we 1 aýynyň tölegi 200 manat. Okuwlar hepdäniň her güni sagat 18:30-da başlanýar. Orta hünär okuw mekdebiniň gysga möhletli okuwlary ýylyň islendik wagtynda adam sany 1 topara ýeten wagty bilim bermeklige açylýar.
Card image cap
Noý 10 2021
Döredijilik duşuşygy.

Ata Watanymda durmuşa geçirilýän düýpli  özgertmeleriň maksady ýurdy has-da döwrebaplaşdyrmakdan, ýurduň abadançylygyny  gorap saklamakdan hem-de halkyň ruhy taýdan kämilligini üpjün etmekden ybarat bolup durýar. Taryhyň sahypalaryna ser salanymyzda ata-babalarymyzyň ösen medeniýetleri döredendiklerine, dünýä medeniýetiniň ösmegine hem uly goşant goşandyklaryna, döredijilikli ýaşamagy başarandyklaryna aýdyň göz ýetirýäris. Biziň häzirki neslimiz bolsa ony has-da ösdürip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň kämil medeniýetini kemala getirýärler.

Card image cap
Sen 04 2021
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri!

Makalalar

Ähli makalalar
Card image cap
Few 20 2024
Sanly ykdysadyýet durnukly ösüşiň innowasion ugry

Ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürip, sanly ykdysadyýeti kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar. Sanlylaşdyrmak milli ykdysadyýetimiz üçin hil taýdan täze döwürdir. Bu babatda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy bilen halk hojalygynyň ähli ugurlarynda maksatnamalaýyn işler yzygiderli amala aşyrylýar. Häzir sanly ulgama geçmek her bir pudak üçin zerur bolup, ol umumy ösüşiň esasy şertine öwrüldi.

Card image cap
Few 19 2024
Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda ylmyň we innowasion tehnologiýalaryň orny we ähmiýeti

Adamzat durmuşynda bilim ulgamynyň wajyplygy, esasan, onuň jemgyýetiň ösüşinde tutýan orny bilen kesgitlenýär. Has takygy, bilim adamlaryň ukyplaryny, endiklerini we olaryň şahsy häsiýetlerini ösdürmäge mümkinçilik bermek bilen bir hatarda, durmuş tejribesiniň artmagyna hem itergi berýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizi durmuş-ykdysady, medeni taýdan ösdürmekde, dünýäniň ösen ýurtlarynyň hatarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmakda ylym ulgamynda aýratyn ähmiýet berilýär. Häzirki döwürde tutuş dünýä ýüzünde bilime durnukly ösüşi üpjün edýän serişde hökmünde garalýar. 2015-nji ýylda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisinde kabul edilen «Biziň dünýämiziň özgerdilmegi: Durnukly ösüşiň maksatlary boýunça 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibinde» geljekki 15 ýyl üçin dünýä ösüşini üpjün etjek 17 sany maksatlar kesgitlenildi. Olaryň düzüminde «Hemmeleriň ýokary hilli bilim almagyny üpjün etmek we olara bütin ömrüniň dowamynda okamaga mümkinçilik döretmek» maksadynyň durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilmegi onuň adam aňyny ösdürmekde, ahyrky netijede, dünýäni özgertmekde tutýan möhüm orny bilen baglydyr.

Card image cap
Few 16 2024
Ulag we ammar logistikasynda innowasion tehnologiýany ulanmak

Logistikany awtomatlaşdyrmak, logistika amallarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin kompýuter programma üpjünçiligini ýa-da awtomatlaşdyrylan mehanizmleri ulanmakdyr. Adatça, awtomatlaşdyrmak ammar işlerini  hem-de  üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak ulgamlary we kärhananyň meýilleşdiriş ulgamlary dolandyrmak amallaryna degişli bolup durýar. Ulag logistikasynyň awtomatlaşdyrylmagynyň, ony durmuşa geçirýän programmalaryň, ýüküň ýitgisini hasaplamaga, deňagramlylygy gözegçilikde saklamaga, ulag bilen ýangyjyň sarp edilişini hasaplamaga, netijeleri kesgitlenen kadalar bilen deňeşdirmäge mümkinçilik berýändigi göz öňünde tutulmalydyr. Ulag kompaniýalaryny awtomatlaşdyrýan programma üpjünçiligi önümleri, kärhananyň dolanşygynyň beýleki ugurlardan yza galýan nokatlaryny anyklap,  kesgitläp kärhanada alnyp barylýan işleriň netijeliligini seljermeklige mümkinçilik berýär.   häzirki döwürde logistika amallaryny awtomatlaşdyrmaklygyň täze innowasion ugurlary gözlenilýar we sýlanylýar.