dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde "Açyk gapylar" güni geçirilýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz

Gurbanguly Berdimuhammedow:

"Ylymly-bilimli, watansöýüji kämil şahsyýetleri kemala getirmek biziň amala aşyrýan özgertmelerimiziň özenidir"

                Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýaşlaryň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýşly, dünýäniň ösen tehnologiýalaryndan baş alyp çykarýan ýaşlaryň kemala gelmegi üçin uly işler amala aşyrylýar.                  

                Gahryman Arkadagymyzyň bilim syýasatyndan ugur alyp Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi 2024-nji ýylyň maý aýynyň 13-ne sagat 9:00-da okuwa girmek isleýän dalaşgärlere "Açyk gapylar" gününi geçirýär. Dalaşgärler gelip okuw jaýynda okadylýan hünärler bilen mugallymlar bilen tanşyp bilerler. Okadylýan hünärler bilen baglanşykly ýörite gurnalan sergileri synlap bilerler.

Beýleki bildirişler

Ähli bildirişler