dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Card image cap
Maý 14 2022
WATAN EDERMENLERI— HALK GAHRYMANLARY

Her ýy­lyň 9-njy ma­ýyn­da ýur­du­myzda 1941—1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Watan­çy­lyk ur­şun­da gazanylan Ýe­ňiş gü­ni bel­le­ni­lýär. Şu ýyl Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şun­da ga­za­ny­lan ýeň­şe 77 ýyl dol­ýar. Türk­me­nis­tan­da bu ur­şa gat­na­şan we­te­ran­la­ra, sö­weş­de we­pat bo­lan esger­le­riň ýan­ýol­daş­la­ry­na, tyl­da zäh­met çe­ken­le­re çuň­ňur sar­pa go­ýul­ýar. Ola­ryň sag­ly­gy ha­kyn­da we ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­niň has-da go­wu­lan­dy­ryl­ma­gy ba­ra­da ala­da edil­ýär. Şol dö­wür­de ur­şa gat­na­şan türk­menis­tan­ly­lar agyr sy­nag­la­ra döz ge­lip, ýeň­şe uly ­go­şant goş­du­lar, tyl­da zähmet çe­ken­ler hem eder­men­lik görkez­di­ler. Şol agyr ýyl­la­ryň ze­nan­la­ry şaý-sep­le­ri­ni Ýe­ňiş üçin ba­gyş et­di­ler. Ikin­ji ja­han ur­şy ýyl­la­ryn­da türk­menis­tan­ly­la­ryň Go­ran­mak gaz­na­sy­na 7392 ki­log­ram al­tyn we kü­müş be­zeg şaý-sep­le­ri­ni tab­şy­ryp, wa­tan­çy­ly­gyň be­lent nus­ga­sy­ny gör­ke­zen­dik­le­ri buý­sanç bi­len bel­le­nil­mä­ge my­nasyp­dyr. Her ýy­lyň 9-njy ma­ýyn­da Türkme­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň adyn­dan uruş we­te­ran­la­ry­na we uruş­da we­pat bo­lan­la­ryň ýan­ýol­daş­la­ry­na gym­mat ba­ha­ly sow­gat­lar, ýaz gül­le­rin­den bog­lan çe­men­ler da­ba­ra­ly ýag­daý­da gow­şu­ryl­ýar. Ur­şuň agyr ýyl­la­ryn­da hal­kyň görke­zen eder­men­li­gi hiç ha­çan ýat­dan çyk­maz. Ýyl­lar geç­ýär, em­ma ne­sil­leriň kal­byn­da asu­da as­ma­nyň, pa­ra­hat dur­mu­şyň ha­ty­ra­sy­na ba­şy­ny go­ýan ger­çek­le­riň gah­ry­man­çy­ly­gy, gör­kezen edermenligi hakyndaky hakyda he­mi­şe­lik sak­lan­ýar. Mer­da­na pe­der­le­ri­mi­ziň ge­çen gah­ry­man­çy­lyk­ly ýo­ly wa­tan­çy­lygyň, mäh­ri­ban top­ra­ga we­pa­ly­ly­gyň hem-de mu­kad­des Wa­ta­na gul­luk et­me­giň mek­de­bi­dir. Sö­weş meýdan­la­ryn­da we­pat bo­lan­la­ryň at­la­ry «Ha­ty­ra», Ýe­ňiş bi­len do­la­nyp ge­len türk­men es­ger­le­ri­niň at­la­ry bol­sa «Şöh­rat» ki­ta­by­na gi­ri­zil­di. Adam­zat ta­ry­hyn­da iň agyr söweş­le­riň bi­ri bo­lan 1941—1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şun­da we­pat bo­lan gah­ry­man­la­ry­my­zyň ha­ty­ra­sy­na her ýy­lyň 9-njy ma­ýynda «Halk ha­ky­da­sy» ýa­dy­gär­lik­ler top­lu­myn­da ola­ry sar­pa­la­mak çä­re­si ge­çi­ril­ýär. Gah­ry­man­la­ra çuň­ňur sarpa­nyň ny­şa­ny hök­mün­de ýa­dy­gär­likle­re ter gül des­se­le­ri go­ýul­ýar. Mu­nuň özi ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­le­ri mer­da­na ata-ba­ba­la­ry­my­zyň gah­ry­man­çy­lygy­nyň ru­hun­da ter­bi­ýe­le­mek­de örän äh­mi­ýet­li­dir. 1941—1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şy ýyl­la­ryn­da sö­weş meý­dan­la­ryn­da we tyl­da eder­men­lik gör­ke­zen­le­re ba­ky şöh­rat bol­sun! Biz ola­ryň Wa­ta­na we­pa­ly­ly­gy­nyň, edermen­li­gi­niň hem-de gaý­duw­syz­ly­gynyň, bag­ty­ýar dur­mu­şy­myz we nu­ra­na gel­je­gi­miz üçin bi­ti­ren hyz­mat­la­ry­nyň öňün­de baş eg­ýä­ris.

Card image cap
Maý 10 2022
Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ýygnakda TMÝG-nyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher geňeşiniň myhmanlary, okuw mekdebiniň mugallymlary we beýleki myhmanlar çykyş edip, hormatly Arkadagymyzyň täze eseriniň many-mazmuny, onuň ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekdäki ähmiýeti dogrusynda giňişleýin gürrüň etdiler.

             Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyz ýurdumyzyň ösüşleri bilen baglanyşykly buýsançly wakalaryň şaýady bolýar. Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa ornaşdyrýan beýik işleri halkymyzyň bähbidine, geljekki nesilleriň bagtyýarlygyna gönükdirilýär. Şeýle ajaýyp günlerde Gahryman Arkadagymyz «Ömrümiň manysy» atly kitabyny halkymyza sowgat etdi. Çuňňur paýhasa ýugrulan bu edebi-filosofik eser her bir okyjynyň köňlüni buýsanja besledi.  Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitaby beýik ömürde bitirilen işleriň, oý-pikirleriň beýanydyr. Bu edebi-filosofik eserde ýaşlar üçin, aslynda her birimiz üçin beýik ýörelge bar. Kitaby öwran-öwran okap, onuň mazmunyndan asylly ýol-ýörelgäni, durmuşda sapak edinmeli tejribeleri görýäris. Aslynda kitap türkmen halky üçin gymmatly hazynadyr. Kitaba belent sarpa goýýan halkymyz bu eseri ýüzüne sylýar, uly gyzyklanma bilen okaýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynda nesil terbiýesi hakynda hem, halkymyzyň şöhratly taryhy hakynda hem, beýik döwrümiziň ösüşleri hakynda hem giňişleýin beýan edilýär.

Card image cap
Apr 02 2022
Ýurdumyzda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bellenildi

Halkymyz Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz gününi ýokary ruhubelentlik, hoşniýetli umyt-arzuwlar hem-de şatlyk-şowhun bilen dabaralandyrdy. Folkloretnografiýa toparlarynyň çykyşlary, milli lybaslar, aýdymdyr tanslar gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan bu gadymy baýramyň tebigatyň we durmuşyň galkynyşyny alamatlandyrýandygyny görkezdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Gutlagynda nygtaýşy ýaly, türkmen halkynyň, şeýle hem Gündogar halklarynyň durmuşyna örän berk ornaşan Nowruz baýramy parahatçylyk, ynsanperwerlik, dost-doganlyk ýörelgelerini giňden dabaralandyrýan baýramdyr. Nowruz galkynyşyň, gülleýşiň we täzelenişiň baýramy bolmak bilen, halklaryň arasynda parahatçylygy, agzybirligi, ynanyşmagy kemala getirýär. Hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitli gatnaşyklar, birek-birege ynam Nowruz baýramynyň esasy ýörelgeleridir. ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen Nowruz baýramy köp milletleriň, şol sanda türkmen halkynyň ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklaryny, milli däp-dessurlaryny özünde jemleýär. Ol medeniýetleriň gadymy taryhyny, zähmet dessurlaryny we maşgala däplerini, saz mirasyny häzirki zamanyň sungat ýörelgeleri bilen utgaşdyrýar. 21-nji martda esasy wakalar Garagum derýasynyň kenarynda guraldy. Hatara düzülen ak öýler, haly düşelen sekiler, bereketli gazanlar, ruhubelent aýdym-sazlar we şatlyk-şowhun baýrama özboluşly dabara berdi. Nowruz baýramynyň hormatyna guralan toýda hoş owazly aýdymlar belentden ýaňlandy. Baýramçylyk meýdançasynyň esasy girelgesinde myhmanlary hormatly ýaşululary, dürli zähmetkeş toparlarynyň wekillerini, köp sanly aşgabatlylary we paýtagtymyzyň myhmanlaryny, ilki bilen, çagalar garşyladylar. Olar Nowruz baýramyna bagyşlanan goşgyny ruhubelentlik bilen okadylar. Nowruz diňe bir baharyň gelendigini buşlaýan sene bolman, eýsem, topragyň janlanýandygyny hem alamatlandyrýar. 2010-njy ýyldan bäri Halkara Nowruz güni hökmünde bellenilýän bu baýram iň ähmiýetli we möhüm baýramlaryň biridir. Bu ýerde milli ylma, ýurduň taryhyna bagyşlanan sahnalaşdyrylan çykyşlar guraldy. Şolarda teatrlaryň artistleri dürli ylymlaryň ösüşine mynasyp goşant goşan Gündogaryň görnükli alymlarynyň keşplerini janlandyrdylar. Döredijilik toparlarynyň, aýdymçylaryň we sazandalaryň belent ruha beslenen aýdymlary, folklor toparlarynyň joşgunly çykyşlary dabara baýramçylyk öwüşginini çaýdy. Şeýle hem bugdaý däneleriniň şinelendirilişi, Nowruzyň esasy tagamy bolan semeniniň taýýarlanylyşy görkezildi. Şu ýerde taýýarlanylan milli tagamlar, tamdyrdan çykan çörek baýramçylyga gatnaşyjylara hödür edildi. Mundan başga-da, dürli süýt önümleriniň taýýarlanyş usullary görkezildi. Dabaranyň çäklerinde ýüň egrilişi, gamyş dokalyşy, keçe taýýarlamagyň usullary hem görkezildi. Bu ýerde guralan sergide bereketli topragymyzda ýetişdirilýän önümler hem-de ekerançylygyň baý milli däpleri görkezildi. Nowruz gadymy döwürlerden bäri halk döredijiliginiň ähli görnüşlerini, pederlerimiziň ruhy we medeni gymmatlyklaryny özünde jemledi. Halkymyzyň asyrlaryň dowamynda döreden nusgalyk däp-dessurlary bu baýramçylyga gatnaşan döredijilik toparlarynyň çykyşlarynda öz beýanyny tapdy. Serginiň ekerançylyk bölüminde suwaryşyň gadymy usullary görkezildi. Joşgunly sazlar bilen birlikde, oba hojalyk işleriniň esasy pursatlary görkezildi. Häzirki zaman ýyladyşhana toplumlarynyň şekilleriniň ýanynda milli önüm öndürijileriň dürli oba hojalyk önümleriniň, bag nahallarynyň, türkmen agaçlarynyň we dag etekleriniň, meýdanlarynyň bezegi bolan gülleriň sergisi guraldy. Birnäçe halkara bäsleşikleriň ýeňijisi, abraýly baýraklaryň eýesi bolan «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlary dabara gatnaşyjylar üçin özboluşly baýramçylyk sowgady boldy. Çalasyn türkmen ýigitleri sarç bedewlere atlanyp, çylşyrymly çykyşlary we ussatlyklary bilen ýatdan çykmajak pursatlary görkezdiler. Bu ýerde türkmen halkynyň gadymdan gelýän halk senetçilik däpleri hem görkezildi. Halylaryň, dokma önümleriniň, amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi edebi-sazly çykyş bilen sazlaşykly utgaşdy. Bagşylaryň ýerine ýetiren aýdymlary dabaranyň ähmiýetini artdyrdy. Şeýle hem meşhur sazandalaryň, estrada aýdymçylarynyň ýerine ýetiren aýdymlary, tans toparlarynyň çykyşlary bilen özboluşly sazlaşygy emele getirdi. Dabaranyň dowamynda ýaşlar milli oýunlary görkezdiler. Ýerine ýetirilen aýdymlar, tanslar olaryň dabarasyny has-da artdyrdy. Sirk artistleriniň we beýleki çylşyrymly oýunlary ýerine ýetiren ussatlaryň çykyşlary tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy. Serginiň «Nowruz aşhanasy» bölüminde desterhanlar giňden ýazylyp, olar milli tagamlar, dürli ir-iýmişler bilen bezeldi. Ussat aşpezler tagamlaryň taýýarlanyş usullarynyň aýratynlyklaryny görkezdiler. Baýramçylyk äheňinde bezelen hiňňildiklerde bat alan ýaşlaryň şatlykly sesleri baýramçylyga aýratyn dabara eçildi. Aýdymçylaryň we sazandalaryň çykyşlary, şol sanda nusgawy aýdymlaryň we sazlaryň häzirki zaman estrada öwüşginleri bilen sazlaşmasy dabaranyň şowhunyny artdyrdy. Nowruz baýramyna bagyşlanan aýdym-sazly çykyşlar gadymy baýramçylyk dessurlarynyň häzirki döwürde ösdürilýändigini, döwürleri hem-de nesilleri baglanyşdyrýandygyny aýdyň görkezdi. Milli bahar baýramy mynasybetli dabaralar ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hem guraldy. Halkara Nowruz güni ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyryny alamatlandyrýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe täze many-mazmun bilen baýlaşýar. Häzirki zaman jemgyýetimiziň ruhubelentliginiň, zähmetsöýerliginiň aýdyň nyşany bolan bu sene halkymyzy ösüşiň täze belentliklerine ruhlandyryp, ýüreklerde ata Watanymyza, bagtyýar şu günümize hem-de nurana geljegimize buýsanç duýgularyny berkidýär.

Card image cap
Dek 14 2021
Türkmenistanda Halkara Bitaraplyk baýramy bellenildi

                 12-nji dkabr geçen ýyl BMG tarapyndan Halkara Bitaraplyk güni diýip ykrar edilen Türkmenistanda giňdn bellenilýär. Ýurdumyzyň daşary syýasy ugruny beýan edýän bu şanly baýramçylyk türkmen halkynyň parahatçylyga we dostluga ygrarlydygyny görkezýär.  

Şanly baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaraly çäreler geçirilip, olaryň esasysy türkmen paýtagtynda boldy. Bu ýerde milli Liderimiziň gatnaşmagynda Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi. Köpetdag jülgesiniň gözel künjekleriniň birinde bina edilen belent ýadygärligiň öňünde aşgabatlylaryň müňlerçesi we daşary ýurtly myhmanlar ýygnandylar.

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli paýtagtymyzyň Mejlisler merkeziniň sahnasynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda dabaraly konsert boldy.

Sahnada dürli dillerde aýdymlar ýaňlandy, dünýäniň halklarynyň nusgawy hem-de döwrebap saz eserleri we joşgunly tanslary ýerine ýetirildi. Myhmanlaryň hatarynda Hytaýdan, Owganystandan, Eýrandan, Hindistandan, Gazagystandan, Saud Arabystanyndan, Pakistandan, Gyrgyzystandan, Müsürden, Türkiýeden we Özbegistandan belli aýdymçylar hem-de döredijilik toparlary bar. Sahna ussatlary sungatyň dili bilen häzirki wagtda halkara ähmiýetli ykdysady we medeni taslamalarda täzeden dikeldilýän Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen ýurtlarda ýaşan halklaryň baý hem-de özboluşly däpleri barada gürrüň berdiler.

Card image cap
Apr 06 2021
Sanly ykdysadyýet: ösüşiň möhüm innowasion ugry

Häzirki wagtda ata Watanymyz Türkmenistan bütin dünýäde ykdysady taýdan ösen güýçli senagat döwleti hökmünde ykrar edilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiz diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilýär, onuň pudaklaryna ylmy-tehniki ösüşiň iň soňky gazananlary yzygiderli ornaşdyrylýar. Bu ugurda ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmeklige döwlet derejesinde aýratyn uly üns berilýär. Muňa ýurt Baştutanymyzyň degişli Karary bilen «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň» we bu maksatnamany durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň tassyklanylmagy hem aýdyň şaýatlyk edýär.
XXI asyr tehnologiýalar asyry. Bu asyr innowasiýalaryň çalt ösýänligi — täze kämil görnüşleriniň oýlanyp tapylýandygy bilen tapawutlanýar. Ylmy-tehniki progresiň şeýle çalt depginler bilen ösmegi netijesinde döredilýän innowasion tehnologiýalaryň mümkinçilikleriniň çäksizdigi bolsa, aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Şoňa görä-de, häzirki zaman innowasiýalar eýýamynda biziň durmuşymyzyň ähli ugurlary tehnologiýalaşdyrylýar. Indi olar adamzat durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülip, durmuş müşgilliklerini ýeňilleşdirmäge ýardam berýär, ählumumy durnukly ykdysady ösüşiň binýady hökmünde doly ykrar edilýär.