dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Card image cap
Sen 14 2023
Türkmenistanyň Milli Söwda flotuny mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen 2023-nji ýylyň 31-nji awgustynda gol çekilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Rezolýusiýasynyň çäginde kesgitlenen maksatlara ýetmek üçin maksatlaýyn çäreler görülýär. Gämi gurluşyk taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin Balkan gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawody, Koreýa deňiz enjamlary birleşigi (KOMEA) bilen “Koryo Shuipbuilding Industry Technology Co., Ltd.” arasynda işjeň gepleşikler başlandy. KOMEA 286 sany koreý deňiz enjamlaryny öndürijini birleşdirýän birleşme bolup durýandyr. Şeýlelikde, şular ýaly kompaniýalaryň biri “Koryo Shuipbuilding Industry Technology Co., Ltd.” (KSIT). Gämi gurluşygy KSIT kompaniýasy bilen bilelikde gämi gurluşygy pudagynda ýokary hünärli inženerler we Balkan zawodynyň ýerli işgärleri gatnaşar. Düýn , 2023-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň Balkan gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawody bilen “Koryo Shuipbuilding Industry Technology Co., Ltd.” kompaniýasynyň arasynda Kuwwatlylygy 6100 tonna bolan iki sany gury ýük gämisini bilelikde gurmak üçin şertnama baglaşyldy. Gol çekilen şertnamanyň çäginde koreý inženerleri Balkan gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawodynyň hünärmenlerini Koreýanyň gämi gurluşyk tehnologiýalarynda taýýarlar. Şeýle hem zawodda hil dolandyryş ulgamy ornaşdyrylar, taslama işleri ähli degişli amallar gutarýança howpsuzlyk, daşky gurşawy goramak üçin gämi gurluşygynda ýokary derejede kabul edilen standartlar bilen amala aşyrylar. Bu möhüm ädim, Türkmenistanyň deňiz infrastrukturasyny berkitmekde möhüm rol oýnaýar we ýurduň söwda we transport baglanyşyklarynyň ösmegine goşant goşýar.
Card image cap
Sen 13 2023
Türkmenbaşynyň Halkara deňizçilik portunda Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy sapagynyň ähmiýeti hakynda söhbetdeşlik duşuşygyny geçirdiler.

Altyn güýzüň ilkinji gününde bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar gününi Garaşsyzlygymyzyň ähmiýetini dabaralandyrýan, döwrümiziň ýokary döredijilik ruhuny şöhlelendirýän, milli bilim ulgamynyň okgunly ösýändigini alamatlandyrýan şanly wakalar bilen garşy alýarys. Bereketli güýz paslynyň ilkinji gününde Arkadag şäherinde bina edilen Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna, Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine, okuw-terbiýeçilik toplumyna, iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen mekdeplere, çagalar baglaryna körpelerimiz, okuwçy hem-de talyp ýaşlarymyz ruhubelentlik bilen gadam basdylar. Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda çagalar baglarynyň hem-de orta mekdepleriň onlarçasy dabaraly açyldy. Birinji synpa kabul edilen okuwçylarymyzyň 153 müň 353-sine ýurdumyzda öndürilen kompýuterler sowgat berildi. Eziz Diýarymyzyň ähli sebitlerinde baý many-mazmunly çäreler geçirilýär. Bilimler baýramynyň bu ajaýyp dabaralary Bitarap Watanymyzyň şöhratly taryhyna, häzirki beýik döwrüne we nurana geljegine bolan söýgimizi, agzybirligimizi, jebisligimizi has-da berkidýär. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredýän Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyz Hormatly Prezidentimize köp sagbolsun aýdyp, olaryň il-ýurt bähbitli döwlet ähmiýetli tutuýan tutumly işleriniň mundan beýläk hem rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.