dohom@sanly.tm
Адрес Ул. Д. Азады 75, Туркменбаши
Card image cap
окт 05 2021
К 30-летию нашей Независимости

В соответствии с указами, подписанными нашим уважаемым Президентом по случаю 30-летия священной Независимости нашей страны, в процессе укрепления независимости нашей страны, развития наших национальных традиций, укрепления единства и солидарности наших дорогих людей, активно участвуя в общественной жизни страны, воспитывая подрастающее поколение, воспитывая молодежь в духе уважения к национальным ценностям, историческому наследию, древним традициям и обычаям туркменского народа, взращивая великие качества в патриотических, трудолюбивых , мужественные и мужественные качества Туркменистана, орденом "Зенан калбы" получили , оказавшие особые заслуги перед независимым государством, и наш дорогой народ, честно и образцово трудившийся на протяжении многих лет, награждены юбилейной медалью и государственными наградами «К 30-летию». Независимости Туркменистана ». Распоряжением Президента большая группа наших граждан была объявлена ​​победителями конкурса Президента Туркменистана «Золотой век Туркменистана» и заняла призовые места.

Card image cap
апр 26 2021
На судоремонтном заводе

OOO Балканского судоремонтного завода, расположенного на восточном побережье Каспийского моря, граничащего с Туркменистаном, недалеко от международного морского порта Туркменбаши, в последние годы ведет более эффективную работу. В настоящее время на заводе ремонтируются и вводятся в эксплуатацию многие грузовые и пассажирские суда. В связи с улучшением материально-технической базы завода здесь продолжились работы. Например, служебное судно трейлеров CM RUBY, принадлежащее CASPIAN MAINPORT LIMITED, которое 20 ноября 2020 года прошло капитальный ремонт, было отбуксировано к подъемному устройству завода 24 ноября 2020 года и возобновлено 15 ноября 2021 года. подъемного сооружения завода в феврале, на заводе ведутся ремонтные работы. Кран Атлетико-1 Dragon Oil прошел капитальный ремонт в феврале 2021 года и был брошен 10 февраля на верфи завода, и в настоящее время ведутся ремонтные работы. Грузовое судно «Туркменистан», принадлежащее Морскому торговому флоту, также прошло капитальный ремонт завода 5 февраля 2021 года и было оставлено на верфи, и в настоящее время ведутся ремонтные работы. Кроме того, здесь ведутся ремонтные работы сухогруза Berkarar, его ремонт планируется завершить к ноябрю 2021 года.

Card image cap
апр 07 2021
AÝDYŇ MAKSATLY ÝAŞLAR

Ýurdumyzda jem­gy­ýe­ti­mi­ziň esa­sy he­re­ket­len­di­ri­ji güý­ji we röw­şen gel­je­giň eýe­le­ri bo­lan ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Mu­nuň şeý­le­di­gi­ni «Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Wa­ta­ny» ýy­ly­my­zyň il­kin­ji gün­le­rin­de «Türk­me­nistan­da ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň 2021 — 2025-nji ýyl­lar üçin Döw­let mak­sat­na­ma­sy­nyň» we ony ýe­ri­ne ýe­tir­mek bo­ýun­ça de­giş­li Me­ýil­na­ma­nyň ka­bul edil­me­gi hem aý­dyň­ly­gy bi­len gör­kez­ýär. Bu res­mi­na­ma­lar ýur­du­myz­da ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­ler ha­kyn­da­ky ala­da­nyň döw­le­tiň üns mer­ke­zin­de dur­ýandy­gy­ny, onuň bar­ha ro­waç­lan­ýan­dy­gy­ny we pug­ta­lan­ýan­dygy­ny äş­gär ed­ýär. Merkezi bankyň başlygynyň hasabatynda bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň çäklerinde, milli ykdysadyýetimiziň yzygiderli sazlaşykly ösüşini saklamak, ony sanlylaşdyrmak, pul toplumyny kadalaşdyrmak boýunça işler ýerine ýetirildi. Bank ulgamynyň işine düýpli nägilelik bildirip, hormatly Prezidentimiz maýa goýum işjeňligini goldamak boýunça toplumlaýyn çäreleri amala aşyrmak babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň, «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň, «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň, «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, Döwlet ösüş bankynyň, «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň, «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlyklary degişli yzygiderlilikde ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde geçen ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, şu ýyl üçin bellenen wezipeleri ýerine ýetirmegiň ugurlary barada hasabat berdiler. Hasabatlary diňläp, milli Liderimiz soňky ýyllarda bankyň işini talabalaýyk ýola goýmak meseleleriniň ünsden düşürilendigini aýtdy, bu babatda anyk tabşyryklary berdi. Iş maslahatynyň dowamynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Türkmen döwlet maliýe institutynyň rektorlary ýokary okuw mekdeplerinde alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Döwlet Baştutanymyz bu ýokary okuw mekdepleriniň halk hojalygy toplumynda ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleri durmuşa geçirmek boýunça öňde durýan wezipeleri netijeli çözmäge ukyply hünärmenleri taýýarlamagy esasy ugur edinýändigini belledi, rektorlara degişli tabşyryklary berdi. Ykdysadyýet we maliýe ulgamlaryna gözegçilik edýän wise-premýer geçen ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, Döwlet býujetiniň we maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna maýa goýum serişdelerini özleşdirmek işleriniň amala aşyrylyşy barada hasabat berdi. Wise-premýeriň gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işlere nägilelik bildirip, hormatly Prezidentimiz ykdysady durnuklylygy, ösüşi üpjün etmek üçin zerur çäreleriň amala aşyrylmagynyň, dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýyny nazara alyp, halk hojalygynyň pudaklary tarapyndan maliýe serişdeleriniň ulanylyşyna yzygiderli gözegçilik edilmeginiň wajypdygyny belledi. Ykdysadyýet we bank ulgamynyň işine bagyşlanan maslahaty jemlemek bilen, milli Liderimiz toplumyň işini gowulandyrmak üçin, Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileý ýylynda hemmeleriň has tijenip işlemelidigini nygtady. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, häzirki döwürde toplumda bar bolan mümkinçilikleri doly peýdalanyp, işleri döwrüň talaplaryna laýyk guramaly. Ylmyň we tehnologiýalaryň iň soňky gazananlary esasynda işe sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmaly, dünýä derejeli iň kämil usullary ulanmaly. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz maslahata gatnaşyjylara degişli tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Mälim bolşy ýaly, kabul edilen täze resminamalar berkarar türkmen jemgyýetiniň bagtyýar nesillerini ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgeleriniň esasynda milli ruhda terbiýelemegi dowam etdirmäge ýardam berer. Ol ylymlybilimli we giň dünýägaraýyşly, zähmete ukyply, sagdyn bedenli, belent ruhly ýaşlary ösdürip ýetişdirmegiň hukuk üpjünçiligini kepillendirmek bilen bir hatarda, türkmen ýaşlarynyň geljekki ykbaly üçin ýokary ähmiýete eýedir. Maksatnama Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda», «Bilim hakynda» we «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna hem-de beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy. Munuň özi resminamanyň hukuk binýadynyň pugtadygyny we ony ýerine ýetirmekde durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelerde anyk esaslaryň goýlandygyny görkezýär. Bu Maksatnama ýaşlaryň halkara gatnaşyklaryndaky ornuny has-da berkitmäge ýardam berýär. Bu bolsa türkmen ýaşlarynyň ähli babatda sowatlylygyny gazanmaga, ylmy döredijiligini ýokarlandyrmaga we oňyn syýasy garaýyşlaryny çuňlaşdyrmaga täsirini ýetirýär. Şunuň bilen baglylykda, onuň ata Watanymyzyň mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösüşine itergi bermekde we Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň Durnukly ösüş maksatlarynyň wajyp görkezijilerine ýetmekde aýratyn ähmiýete eýedir. Maksatnamada ýaşlary ýokary amatlykly durmuş şertleri bilen üpjün etmäge, zähmete çekmäge we ählitaraplaýyn kämil şahsyýetler hökmünde ýetişdirmäge gönükdirilen möhüm wezipeler kesgitlenilýär. Olary durmuşa geçirmek boýunça kabul edilen degişli meýilnama laýyklykda alnyp barylýan işler bolsa ýurdumyzyň ähli pudaklarynda we ulgamlarynda ýaşlaryň işjeň gatnaşmaklarynda amala aşyrylýar. Munuň özi: «Siz öz üstüňize ýüklenen wezipeleri ak ýürekden berjaý etmek bilen, Berkarar Watanymyzyň günsaýyn ösüşine öz mynasyp goşandyňyzy goşýandygyňyzy unutmaň!» diýip nygtaýan hormatly Prezidentimiziň türkmen ýaşlary barada bimöçber tagallalary edýändigini we beýik başlangyçlary öňe sürýändigini doly subut edýär. Meýlis ORAZOW, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy.