dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Deňizde ýüzüşde howpsuzlygy üpjün etmekde we howsala ýagdaýda global deňiz aragatnaşyk ulgamy taýýarlygy boýunça

Dersleriň ady: Sagat sany
Giriş 11
HGDAU-ny guramagyň esasy ýörelgeleri 6
HGDAU-nyň düzüji bölümleri hökmündäki dürli aragatnaşyk ulgamlary 4
HGDAU-nyň habar beriş ulgamy 12
HGDAU-nyň habar beriş ulgamy 2
Heläkçilik radioaragatnaşygyň kadalary. Gämi awariýa-halas ediş enjamlarynyň ulanylyşy 14
HGDAU-nyň radioenjamlaryna tehniki hyzmat bermegiň elementleri 7
Radioaragatnaşygyň täze tehnologiýalary  7
Täze resminamalar 5
Jemi 74