dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyplary tejribeliklere ýollandy

Dünýä halklarynyň arasynda “Nirede deňiz bar bolsa, şol ýerde söwda – täjirçilik ösendir” diýen jümle müňýyllyklardan bäri ýörgünlidir. Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Ýewropadan Aziýa, Aziýadan Ýewropa ýük daşalýan ýollaryň çatragynda ýerleşip Merkezi Aziýanyň “Deňiz derwezesi” bolup durýandygy üçin, sebitde iň bir amatly logistika merkezleriniň biri hökmünde ösýär we kämilleşýär.

                   Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň çalt ösmegini şol sanda eksport we import üçin ýükleriň mukdarynyň köpelmegini, şeýle hem dürli pudaklarda bäsdeşligiň ýokarlanmagyny göz öňünde tutup, deňiz ulagy pudagynyň ösüş depgini ýokarlandyrjak taslamalary durmuşa geçirmek üçin çäreler görülýär.

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi geljekde deňizçilik ulgamynyň durli ugurlarynda zähmet çekjek hünärmenleri taýýarlaýar.Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde gämi sürüjilik, gämi energetiki gurluşlarynyň ulanylyşy, energiýa hojalygy we elektrik üpjünçiligi, gämi gurluşygy, ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş, buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit, jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy, tehnologik prosessleriň we önümçilikleriň awtomatizasiýasy, logistikada operasion işi, myhmanhana hyzmatlary, maglumaty gorap saklamagyň tehnologiýasy we ony guramak, töwerekleýin gurşap alýan tebigaty gorap abadanlaşdyrmak hünärleri boýunça okuwlar alnyp barylýar.

         Adatça her ýylyň tomus möwsüminde talyplary ýörite gurnalan okuw-tejribeliklerine ýollanylýar. Okuw jaýynyň II ýyllyk talyplary  Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda, “Balkan” gämi gurluşygy we abatlaýyş zawodynda we Deňiz söwda flotunda şeýle hem beýleki dürli edara-kärhanalarda özleriniň tejribeliklerini geçýärler. Bu gurnalýan tejribelikler talyplaryň okuw jaýynda alan nazary bilimlerini, tejribeliklerde berkitmeklerine örän uly ähmiýet berýär.Okuw jaýynyň I ýyllyk talyplarynyň tejribeliklerini bolsa ýörite meýilnamalar esasynda, okuw jaýynda geçilýär.  Şular ýaly okuwlaryň gurnalmagy geljekde täze tehnologiýalardan, innowasion enjamlardan baş çykarýan, olara erkin erk edip bilýän hünärmenleriň ýetişmegine getirýär.

         Hormatly Prezidentimiziň saýasynda giň gözýetimli, häzirki zaman tehnologiýalardan peýdalanmagy başarýan, watansöýüji, beden we ruhy taýdan sagdyn ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmäge gönükdirilen umumy bilim edaralarynyň dowamly ösdürilmegi amala aşyrylýar.

         Geljegimiz bolan ýaşlara uly umyt baglaýan Hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri rowaçlyklara beslensin!

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Iýn 03 2022
BAGTYÝAR ÇAGALAR WATANYMYZYŇ BUÝSANJYDYR

Ýurdumyzda däp bolşy ýaly, 1-nji iýunda Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligi bilen bilelikde Çagalary goramagyň halkara gününi belleýär. Çagalar, olaryň abadançylygy we sazlaşykly ösmegi baradaky hemmetaraplaýyn alada Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Bu syýasatda halkymyzyň gadymdan gelýän ynsanperwerlik ýörelgeleri hem-de parasatly ruhy-ahlak gymmatlyklary öz beýanyny tapýar. Öý-ojagy alaýaz edýän naşyja çagalar biziň bagtyýar durmuşymyzyň görki, maşgala binýadynyň örki hasaplanylýar. Ähli ýagşy arzuwlaryň, myrat-maksatlaryň wysal bolýan ýurdy bolan ata Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşymyzyň gül-gunçalary, Watanymyzyň geljegi bolan çagalaryň ylymly-bilimli, edep-terbiýeli, watansöýüji, kämil şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Çagalar hakyndaky alada döwlet syýasatynyň iň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Danalaryň aýdyşy ýaly, nirede bagtyýarlyk, parahatçylyk bar bolsa, şol ýerde çagalaryň şadyýan sesleri, gülküleri has belentden ýaňlanýar. Çaga owazy, çaga gülküsi ähli owazlardan tapawutlanýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda türkmençilikde ýedi sany zady ýüze sylmak parz hasap edilýändigi hakynda aýdylýar. Şol ýüze sylynýan durmuş pursatlarynyň biri hem täze dünýä inen çaga. Her bir zadyň öz görki bardyr. Öýüň görki, örki çagadyr. Maşgalanyň binýadynyň has-da ber­ke­me­gi hem ça­ga bag­ly­dyr. Ça­ga — yn­sa­nyň kal­by­ny, öm­rü­ni, dur­muşyny ýagtyldýar. Çagalaryň üýtgeşik, gyzykly, şadyýan dünýäsi kalbymyza ýakymlylyk, nuranalyk çaýýar. Ýurdumyzda enäniň, çaganyň saglygyny gorap saklamak babatda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle hem bu ugurda alnyp barylýan işleri kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanda çaganyň irki ösüşi bo­ýun­ça 2020 — 2025-nji ýyl­lar üçin Mil­li stra­te­gi­ýa­sy tas­syk­la­nyl­dy. Ça­ga­lar edaralarynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen, «Türkmenistanda çaganyň irki ösü­şi­ni we mek­de­be taý­ýar­ly­gy­ny ös­dür­mek ba­bat­da 2020 — 2025-nji ýyl­lar­da mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň Maksatnamasy» kabul edildi. Bu bolsa ata Watanymyz Türkmenistanda alnyp barylýan ähli üstünlikli öz­gert­me­le­riň ýaş nes­liň gel­je­gi­ne gö­nük­di­ri­len­di­gi­ni aý­dyň be­ýan ed­ýär. Şeý­le hem ýurdumyzda çagalaryň hukuklary we kanuny bähbitleri goralyp, bu babatda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýar we giň gerimli işleri alyp barýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan çagalaryň saglygy, ýaşaýyş-durmuşy, olaryň hukuklaryny goramak bilen bagly birnäçe işler durmuşa geçirilýär.