dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
“Türkmendeňizderýaýollary”agentliginiň Türkmenbaşy şäherindaki deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde “Pederleriň ýörelgesi-nesillere görelde” atly bäsleşik geçirildi.

Şu gün.“Türkmendeňizderýaýollary”agentliginiň Türkmenbaşy şäherindaki deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde “Pederleriň ýörelgesi-nesillere görelde” atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşik Gämi energetik gurluşlaryny ulanmak hünäriniň 1-nji ýyl talyplary we “Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş” hünäriniň 1-nji ýyllyk talyplarynyň arasynda geçirildi. Bäsleşigiň şerti boýunça Gahryman Arkadagymyzyň bize peşgeş beren “Paýhas çeşmesi”- atly kitabyndan, ata-babalarymyzyň bize miras goýan dürdäne setirleriniň manysyny giňişleýin açyp görkezmelidi. Bäsleşik talyplarda aýratyn täsir galdyrdy.Talyplar nakyllaryň manysyny açyp beýan edenlerinde , watançylyk ruhunda terbiýelenmek, edep-terbiýe, halkymyzyň mukaddeslikleri barada giňişleýin gürrüň etdiler.Bäsleşigiň netijeleri  boýunça köp utuk gazanyp “Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş” hünäriniň 1-nji ýyllyk talyplary  1-nji orna mynasyp boldular.

“Türkmenistan- ýaşlara aýratyn uly üns berilýän ýurtdur”- diýýän Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň bilim ulgamyny dowamly kämilleşdirmek ugrunda uly işleri amala aşyrýar. Ýaşlara okamaga, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Ýaş nesili ösüşlere tarap alyp barýan Hormatly Prezidentimiziň jany sag başy dik, il- ýurt bähbitli işleri rowaçlyklara beslensin!

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Iýn 03 2022
BAGTYÝAR ÇAGALAR WATANYMYZYŇ BUÝSANJYDYR

Ýurdumyzda däp bolşy ýaly, 1-nji iýunda Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligi bilen bilelikde Çagalary goramagyň halkara gününi belleýär. Çagalar, olaryň abadançylygy we sazlaşykly ösmegi baradaky hemmetaraplaýyn alada Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Bu syýasatda halkymyzyň gadymdan gelýän ynsanperwerlik ýörelgeleri hem-de parasatly ruhy-ahlak gymmatlyklary öz beýanyny tapýar. Öý-ojagy alaýaz edýän naşyja çagalar biziň bagtyýar durmuşymyzyň görki, maşgala binýadynyň örki hasaplanylýar. Ähli ýagşy arzuwlaryň, myrat-maksatlaryň wysal bolýan ýurdy bolan ata Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşymyzyň gül-gunçalary, Watanymyzyň geljegi bolan çagalaryň ylymly-bilimli, edep-terbiýeli, watansöýüji, kämil şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Çagalar hakyndaky alada döwlet syýasatynyň iň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Danalaryň aýdyşy ýaly, nirede bagtyýarlyk, parahatçylyk bar bolsa, şol ýerde çagalaryň şadyýan sesleri, gülküleri has belentden ýaňlanýar. Çaga owazy, çaga gülküsi ähli owazlardan tapawutlanýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda türkmençilikde ýedi sany zady ýüze sylmak parz hasap edilýändigi hakynda aýdylýar. Şol ýüze sylynýan durmuş pursatlarynyň biri hem täze dünýä inen çaga. Her bir zadyň öz görki bardyr. Öýüň görki, örki çagadyr. Maşgalanyň binýadynyň has-da ber­ke­me­gi hem ça­ga bag­ly­dyr. Ça­ga — yn­sa­nyň kal­by­ny, öm­rü­ni, dur­muşyny ýagtyldýar. Çagalaryň üýtgeşik, gyzykly, şadyýan dünýäsi kalbymyza ýakymlylyk, nuranalyk çaýýar. Ýurdumyzda enäniň, çaganyň saglygyny gorap saklamak babatda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle hem bu ugurda alnyp barylýan işleri kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanda çaganyň irki ösüşi bo­ýun­ça 2020 — 2025-nji ýyl­lar üçin Mil­li stra­te­gi­ýa­sy tas­syk­la­nyl­dy. Ça­ga­lar edaralarynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen, «Türkmenistanda çaganyň irki ösü­şi­ni we mek­de­be taý­ýar­ly­gy­ny ös­dür­mek ba­bat­da 2020 — 2025-nji ýyl­lar­da mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň Maksatnamasy» kabul edildi. Bu bolsa ata Watanymyz Türkmenistanda alnyp barylýan ähli üstünlikli öz­gert­me­le­riň ýaş nes­liň gel­je­gi­ne gö­nük­di­ri­len­di­gi­ni aý­dyň be­ýan ed­ýär. Şeý­le hem ýurdumyzda çagalaryň hukuklary we kanuny bähbitleri goralyp, bu babatda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýar we giň gerimli işleri alyp barýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan çagalaryň saglygy, ýaşaýyş-durmuşy, olaryň hukuklaryny goramak bilen bagly birnäçe işler durmuşa geçirilýär.