dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenistanyň Milli Söwda flotuny mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen 2023-nji ýylyň 31-nji awgustynda gol çekilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Rezolýusiýasynyň çäginde kesgitlenen maksatlara ýetmek üçin maksatlaýyn çäreler görülýär. Gämi gurluşyk taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin Balkan gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawody, Koreýa deňiz enjamlary birleşigi (KOMEA) bilen “Koryo Shuipbuilding Industry Technology Co., Ltd.” arasynda işjeň gepleşikler başlandy. KOMEA 286 sany koreý deňiz enjamlaryny öndürijini birleşdirýän birleşme bolup durýandyr. Şeýlelikde, şular ýaly kompaniýalaryň biri “Koryo Shuipbuilding Industry Technology Co., Ltd.” (KSIT). Gämi gurluşygy KSIT kompaniýasy bilen bilelikde gämi gurluşygy pudagynda ýokary hünärli inženerler we Balkan zawodynyň ýerli işgärleri gatnaşar. Düýn , 2023-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň Balkan gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawody bilen “Koryo Shuipbuilding Industry Technology Co., Ltd.” kompaniýasynyň arasynda Kuwwatlylygy 6100 tonna bolan iki sany gury ýük gämisini bilelikde gurmak üçin şertnama baglaşyldy. Gol çekilen şertnamanyň çäginde koreý inženerleri Balkan gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawodynyň hünärmenlerini Koreýanyň gämi gurluşyk tehnologiýalarynda taýýarlar. Şeýle hem zawodda hil dolandyryş ulgamy ornaşdyrylar, taslama işleri ähli degişli amallar gutarýança howpsuzlyk, daşky gurşawy goramak üçin gämi gurluşygynda ýokary derejede kabul edilen standartlar bilen amala aşyrylar. Bu möhüm ädim, Türkmenistanyň deňiz infrastrukturasyny berkitmekde möhüm rol oýnaýar we ýurduň söwda we transport baglanyşyklarynyň ösmegine goşant goşýar.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar