dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda ylmyň we innowasion tehnologiýalaryň orny we ähmiýeti

Hormatly Prezidentimiziň döwletli başlangyçlary netijesinde ýurdumyzda häzirki zaman zawodlar, fabrikler we kärhanalar yzygiderli gurulyp, olar halkara standartlaryna laýyk gelýän önümleriň önümçiligini ýola goýmak boýunça öňdebaryjy tehnikalar we döwrebap innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilip,ýurdumyzda ykdysady we medeni pudaklarda belent sepgitlere ýetildi we ägirt uly öňe gidişlik gazanyldy.

         Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň her bir pudagynda tehnologik ösüş we täzeleniş işi boýunça durmuşa geçirilen çäreler sanlyja ýyllarda ýurdumyzda anyk görkezijileri bolan ulgamlaýyn we maksatnamalaýyn esasda amala aşyrylmagy nazarda  tutulýan üýtgeşmeleriň diňe başlangyjydyr. Ýurdumyzyň ähli pudaklardaky  her bir kärhanalarynda döwrebap kämil tehnikalarynyň we tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy esasynda döwletiň ykdysady ösüşleriniň amala aşyrylmagynda gerek bolan islendik informasiýalary, maglumatlary işläp taýýarlamak üçin kärhananyň hünärmenleriniň awtomatlaşdyrylan iş ýerlerinde häzirki zaman kompýuterlerinde elektron resminamalaryň dolanşygyny ýola goýmak ýaly möhüm ähmiýetli işler durmuşa geçirmek babatda ösüşiň örän netijeli ýollaryny gözläp tapyp, ýokary bilimli ökde hünärmenleri taýýarlamakda uly tagallalar edilýär.

         Täze maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy Ata Watanymyzyň döwlet edaralaryny ösen ýurtlaryň ykdysady ösüşiniň möhüm düzüm bölegi bolup durýan sanlylaşdyrmak netijesinde, önümçiligiň durnukly ösmeginiň,bäsleşige ukyplylygyň we ilatyň ýaşaýyň derejesiniň ýokarlanmagynyň esasyna öwrülip, ol ugurda dünýä tejribesine we meýillerine laýyk gelýän täze bilim edaralarynyň peýda bolmagy bilen zähmet hünärleriniň bazarlarynda isleg bildirilýän häzirki zaman ylymlaryndan oňat baş çykarýan ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işleriň has-da kämilleşdirilmeginde möhüm ähmiýete eýe bolar.

Beýleki makalalar

Ähli makalalar