dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmen kompaniýalary Kuala-Lumpurda geçiriljek halal önümleriň halkara sergisine çagyrylýar

Türkmenistanyň kompaniýalary Kuala-Lumpur şäherinde 2024-nji ýylyň 17-20-nji sentýabrynda geçiriljek Malaýziýanyň halal önümleriniň 20-nji halkara sergisine (МІНАЅ) baryp görmäge we gatnaşmaga çagyrylýar.

Malaýziýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň habar bermegine görä, sergide halal önümler we hyzmatlar, şol sanda azyk önümleri, içgiler, derman serişdeleri, lukmançylyk enjamlary, maliýe, “ýaşyl” tehnologiýalar hem-de musulmanlara niýetlenilen syýahatçylyk hyzmatlary bilen tanyşdyrylar.

MIHAS-yň çäklerinde işewürlik gatnaşyklary boýunça duşuşyklary, satuwy we satyn alşy ilerletmek üçin bilimleri artdyrmak boýunça mejlisleri hem-de gatnaşyjylara we sergini görmäge gelýän myhmanlara ulgamlaýyn mümkinçilikleri tanyşdyrýan çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Malaýziýanyň Daşary söwdany ösdürmek korporasiýasy (MATRADE) we Malaýziýanyň Söwdany goldamak boýunça milli agentligi MIHAS-yň 20-nji maslahaty bilen birlikde Üpjün edijileri gözlemegiň halkara maksatnamasyny (INSP) guraýar.

Halkara satyn alyjylar we Malaýziýanyň eksport edijileri bilen geçiriljek bu duşuşyklar adaty we sanly ulgam görnüşlerinde guralar.

Malaýziýanyň halal önümleriniň 20-nji halkara sergisine önüm öndüriji we hyzmat beriji kompaniýalaryň 1400-siniň, INSP-niň satyn alyjylarynyň 460-synyň we 45 ýurtdan 40 müň adamyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Üpjün edijileri gözlemegiň halkara maksatnamasyna gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän Türkmenistanyň kompaniýalary Malaýziýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň telefon belgileri we elektron salgysy arkaly habarlaşyp bilerler.

Telefon belgileri:

+993 12 468421

+993 12 468422

Elektron salgy: mwashgabat@kln.gov.my

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Maý 19 2024
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary we talyp ýaşlary Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň “Magtymguly Pyragy” muzeýinde gezelençde boldular.

Türkmenistanyň  Ministrler  Kabinetiniň  ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň  Türkmenbaşy şäherindäki  Deňizçilik orta hünär okuw  mekdebiniň  tejribeli  mugallymlary  hem-de  talyp  ýaşlary  27.04.2024-nji senede  Balkan  welaýatynyň  Magtymguly etrabynyň “Magtymguly Pyragy” muzeýinde  syýahatçylykly  gezelençde  boldular.  Ol  ýerde  muzeýiň  birnäçe  böleklere  bölünen  gatlarynyň hemmesine  baryp  görüp,  bu  ýeriň  tejribeli  hünärmenlerinden  muzeý  we  bu  ýerdäki  taryhy  gymmatlyklar,  has  dogrusy  bu  muzeýiň  adyny  göterýän  akyldar  şahyrymyz  Magtymguly  Pyragynyň  ömri ,  döredijiligi ,  çeper  edebiýaty  hem-de  biziň  şu  günümize  miras  galdyran ,  pähim-paýhasa  ýugrulan  ajaýyp  kitaplary  barada  giňişleýin  maglumatlary  diňlediler.  Soňra  tejribeli  hünärmenleriň  ýolbaşçylygynda  ol  ýerde  täsir  galdyryjy  gezelençleri  alyp  bardylar.  Ol  ýerdäki  hemme  zat  hakykada  has  ýakynlygy  bilen  tapawutlanyp ,  janly  tebigaty ,  haýwanat  dünýäsini ,  Magtymguly  atamyzyň  ömrüni ,  ýaşlygyny  gürrüň  berýärdi.  Soňra  bolsa  tejribeli  mugallymlaryň  ýolbaşçylygynda  muzeýde  söhbetdeşlik   arkaly  gepleşiklerini  dowam  etdiler.  Bize  türkmeniň  taryhy,  medeni  gymmatlyklaryny  öwrenmäge giň mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza Arkadagly Serdarymyz Gahryman Hormatly Prezidentimize köp-köp sag bolsun aýdýarys.