dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
“Halkyň Arkadagly zamanasy”

       Türkmenistan häzirki zaman dünýä bileleşiginde öz mynasyp ornuny üpjün etmek, ylym-bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikleri berkitmek babatda paýhasly we öňdengörüjilikli ýoldan ynamly öňe barýar. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen     2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip yglan edilmegi kanunalaýyk ýagdaýdyr. Munuň özi halkymyzyň Milli Liderimize çäksiz hormaty, buýsanjy we ynamy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, bagtyýar durmuş, abadan ýaşaýyş, röwşen geljek barada dynuwsyz alada edýän Arkadag Prezidentimize bimöçber hoşallygyň hem alamatydyr.

        Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistanyň agzybir halky ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmyşynda bolup geçyän guwandyryjy taryhy wakalary, syýasatda, ylymda-bilimde we medeni durmuş ugurlarynda gazanylýan uly üstünlikleri Arkadag Prezidentimiziň ady bilen aýrylmaz baglanyşdyrýar.

        Ýurdumyzda her ýyly döwrebap atlandyrmak halkymyzyň göwün isleginden çykýan däbe öwrüldi. Bu däp halkymyzda dost-doganlygyň mukamy bolan Watanymyza we bagtyýarlyk döwrümize buýsanjy, joşgunly we halal zähmete yhlasy artyrýar.

        Watanymyzyň Garaşsyzlyk ýyllaryndaky ägirt uly üstünlikleriniň milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen gazanylandygyny, kämil döwlet gurmakda, jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmakda täze derejelere ýetip türkmen halkynyň öz Arkadagy bilen XXI asyryň üçünji onýyllygynda täze döwre, täze zamana Arkadagymyzyň saýasynda gadam basýandygymyzy nygtamak gerek.

       Şeýle-de 2022-nji ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip atlandyrmaklygy nazara alyp Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi karar etdi we 2022-nji ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip yglan edildi.

       Men hem şu pursatdan peýdalanyp, Mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleri mundan beýläkde uly rowaçlyklara beslensin!

        Goý 2022-nji “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly, sizi we türkmen halkyny uly üstünliklere, özgerişlere, ösüşlere beslesin!

Oradow Atabally

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy

Beýleki makalalar

Ähli makalalar