dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli

            Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Permanlaryna laýyklykda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny berkitmekde, milli däp-dessurlarymyzy ösdürmekde, mähriban halkymyzyň agzybirligini we jebisligini pugtalandyrmakda, ýaş nesillerimize edep-terbiýe bermekde uly işleri bitirýän ýaşululara “Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulysy” diýen at dakyldy, ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşyp, ösüp gelýän ýaş nesli okatmakda, ýaşlary türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryna, taryhy mirasyna, gadymy däp-dessurlaryna we adatlaryna hormat goýmak duýgusynda, watançylyk, zähmetsöýerlik,edermenlik we mertlik häsiýetlerinde terbiýelemekde uly işleri bitirýän zenanlar Türkmenistanyň “Zenan kalby” ordeni, Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde aýratyn hyzmatlary bitiren, köp ýyllaryň dowamynda halal we göreldeli zähmet çeken raýatlarymyz “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna” atly ýubileý medaly we döwlet sylaglary bilen sylaglandy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, raýatlarymyzyň uly topary Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly bäsleşiginiň ýeňijileri diýlip yglan edildi we baýraklara mynasyp boldy.

         Welaýat häkimliginde raýatlara döwlet sylaglarynyň we baýraklaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Onda welaýatyň häkimi T.Atahallyýew çykyş edip, ýygnananlary mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy we Şa serpaýlary bilen gutlap, milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz döwletimizde ýetilen belent sepgitler dogrusynda gürrüň etdi. Ýokary ruhubelentlikde geçen dabarada döwlet sylaglaryna we baýraklara mynasyp bolanlar olary ýüzlerine sylyp, il-günümiziň döwletli-döwranda ýaşamagy ugrunda uly tagallalary edýän eziz Arkadagymyza tükeniksiz alkyş aýdyp, milli Liderimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdiler.  

Gülnabat Annataganowa

Beýleki makalalar

Ähli makalalar