dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
TUGRAMYZYŇ BEZEGI

Türkmen halky asyrlar boýy behişdi bedewlerine aýratyn gadyr-hormat goýup, olary goraglap, kämilleşdirip gelipdir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bolsa, gözelligiň hem-de ýyndamlygyň nusgasy hasaplanýan bedewlerimiziň çyn muşdagy hem-de hak howandary Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde türkmen bedewiniň şan-şöhraty belende göterildi. Öz döwründe gözellikde, ýyndamlykda taý tapylmadyk, ady rowaýata öwrülen Ýanardagyň şekliniň ýurdumyzyň Döwlet tugrasyny bezemeginiň özem behişdi bedewleriň halkymyzyň durmuşynda eýeleýän belent ornuny başga hiç bir zat bilen çalşyp bolmajakdygynyň güwäsidir. Ahalteke bedewi 2017-nji ýylda paýtagtymyz Aşgabatda nusgalyk derejede geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça  V Aziýa oýunlarynyň hem esasy nyşany bolupdy.

Arkadag prezidentimiziň başlangyjy bilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň döredilmegi, ýurdumyzyň çar künjeginde döwrebap atçylyk sport toplumynyň gurulmagy, her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramynyň uludan bellenmegi şan-şöhraty dünýä dolan ahalteke atlarynyň Ýer ýüzündäki at-owazasynyň has-da belende göterdi. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilen üstümizdäki ýylda bolsa Türkmen bedewiniň milli baýramy ilkinji gezek Türkmen alabaýynyň baýramy bilen bilelikde bellenip geçiler. Goşa baýram mynasybetli dürli çäreler: bäsleşikler, maslahatlar, sport ýaryşlary, sergiler bir-birine ulaşar. Munuň özi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli gymmatlyklarynyza goýulýan hormat-sarpanyň ýylba-ýyldan belent derejelere göterilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup dabaralanýar.

Näzbibi Nazlyýewa

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

Beýleki makalalar

Ähli makalalar