dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
HOŞNIÝETLI GATNAŞYKLAR

Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary netijesinde kämilleşdirilip uly ösüşlere eýe bolan demir ýol pudagynda hem asyrlara barabar işler amala aşyrylýar. Döwlet Baştutanymyzyň ak pata bermegi bilen      2021-nji «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ilkinji aýynda, Türkmenistanyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda, Akina-Androý beketleriniň aralygyndaky demir ýoluň, Ymamnazar-Akina hem-de Serhetabat-Turgunly halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň we üstaşyr akymlarynyň, şeýle hem Kerki şäherinden Şibirgan şäherine çenli elektrik geçirijisiniň işe girizilmegi hem iki ýurduň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň hasam pugtalanmagyna uly ýardam berer.

        Mähriban Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda halkara ülňülerine laýyk gelýän we maglumat aragatnaşygynyň ýokary hilini üpjün edýän milli telekommunikasiýa ulagamynyň uly ösüşlere eýe bolmagy hem guwandyryjy ýagdaýdyr Munuň özi Türkmenistany Merkezi Aziýa sebitinde esasy baglanşdyryjy merkez, Gündogar bilen Günbataryň arasyndaky möhüm maglumat-kommunikasiýa köprüsi hökmünde öňe çykaryp, ýurdumyzyň abraýyny hasam artdyrýar.

          Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisi, Türkmenistan – Owganystan –Pakistan ugry boýunça ýokary woltly elektrik geçiriji ulgamy, optiki süyümli aragatnaşyk ulgamy, Türkmenistany we Owganystany özara birleşdirýän demir ýollar Türkmenistanyň sebitde hoşniýetli gatnaşyklary pugtalandyrmak babatynda eýeleýän ornunyň oňyn netijeleri berýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

         Türkmenistanyň daşary syýasatynyň hoşniýetli gatnaşyklara esaslanýandygyny görkezýän ýene bir möhüm waka Türkmenistanyň hökümetiniň we Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek boýunça özara düşünşmek hakyndaky Ähtnama gol çekilmegidir. Dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ýokary derejesini alamatlandyrýan bu möhüm resminama gol çekmek dabarasyna göni wideoaragatnaşyk arkaly iki ýurduň döwlet baştutanlary gatnaşdylar.

         Hormatly Prezidentimiziň çykyşlarynda belleýşi ýaly, Türkmenistanda döredilen häzirki zaman ulag üstaşyr, kommunikasiýa we logistika ulgamlary halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilip, olar halklaryň arasynda hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmaga, pugtalandyrmaga  ýardam berýän täsirli gural bolup durýar.

    “Demirgazyk-Günorta” ugry boýunça “Gzagystan-Türkmenistan-Eýran”demir ýolunyň ulanylmaga berilmegi hem ýakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýa ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň güýçlendirilmegine itergi berer.

      Türkmenistan taryhyň ähli asyrlarynyň dowamynda Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolupdyr. Häzirki döwürde bu ugur döwrebap derejede dikeldilýär. Halkara ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça amala aşyrylýan taslamalar, Türkmenistanyň halkara giňişliginde hoşniýetli gatnaşyklara esaslanýan syýasy garaýyşlarynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldawa eýe bolmagy Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň halkara abraýyny has hem beýgeldýär.   

Oguljahan GYLYJOWA

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

Beýleki makalalar

Ähli makalalar