dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Ylymly ýaşlar – ösüşleriň başlangyjy

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňde goýlan strategik durmuş-ykdysady meseleleri çözmekde Türkmenistan Watanymyz ösen ylmy tehnologiýalary ulanmak bilen barha öňe barýar. Her bir ýurduň ösüş depginleri ýaş nesilleriň ukyp-başarnyklaryna bagly bolýar. Haýsy bir döwletde bu mümkinçilikler giň gerime eýe bolsa, ýaş nesillerde ylymlar dünýäsine içgin aralaşmak, tehnologiýalardan ýeterlik derejede baş çykarmak, ylmy kämilligini ösdürmek islegi artýar. Ösüşlere beslenýän ýurdumyzda watansöýüji, ukyp-başarnykly, beden taýdan sagdyn hem-de terbiýeli ýaş nesilleri kemala getirmek hormatly Prezidentimiz tarapyndan anyk kesgitlenen Türkmenistanyň ösüşiniň strategik wezipeleriniň biridir.

Türkmenistanda ýaşlar syýasatynyň ata-babalarymyzdan gelýän asylly ýörelgeleri bilen hem-de häzirki zaman jemgyýetçilik talaplaryna laýyklykda mynasyp durmuşa geçirilmegi, ýaşlaryň ähli babatda döwlet durmuşunda uly ornunyň bolmagy aýratyn many-mazmuna eýedir. Bu babatda hormatly Gahryman Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, türkmen ýaşlarynyň giň gözýetimli, ösen tehnologiýalardan baş çykarýan hünärmenleriň nesilini kemala getirmegi alnyp barylýan işleriň esasy maksady bolup durýar. Şu nukdaýnazardan ýurduň milli ykdysadyýetiniň ähli ulgamlarynda, şol sanda ulag we kommunikasiýa ulgamynda we beýleki pudaklaýyn ugurlarda zehinli, başarnykly ýaşlaryň zähmet çekmeginiň ileri tutulýan işleriniň hatarynda durýandygyny bellemek bolar.

Häzirki döwürde türkmen ýaşlarynyň dünýä ýurtlarynyň ýaşlary bilen özara gatnaşygyny ösdürmek babatda hem uly mümkinçilikler döredilýär. Bu ugurda “Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023-2030-njy ýyllar üçin Strategiýasy” nurana geljegi gurmagyň bähbidine beýleki ýurtlaryň ýaşlary bilen gatnaşyklary pugtalandyrmagy maksat edinýär. Bu gatnaşyklar Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bilim alýan talyp ýaşlaryň arasynda hem dürli mümkinçilikler bilen berkidilýär. Esasan-da goňşy hazarýaka ýurtlarynda ýerleşýän dürli deňizçilik bilimlerini berýän okuw mekdepleriniň talyp ýaşlary, mugallym-professorlary bilen ylmy-okuw maslahatlary yzygiderli alnyp barylýar. Şeýle hem okuw maslahatlarynyň dowamynda ylmyň ýeten derejeleri okuw mekdeplerinde okadylýan degişli hünärler bilen baglanyşykly ara alynyp maslahatlaşylýar.

Häzirki döwürde tehnoligiki prossesleri awtomatlaşdyrmak dünýä ýüzündäki döwletleriň ählisiniň önümçiliginde möhüm ugurlaryň biri bolup durýar. Pudaklaryň köpüsinde adamyň wezipesi diňe awtomatiki kontrollerleriň işine gözegçilik edip durmak bolup durýar. Adamyň funksiýasy diňe bir fiziki taýdan däl-de, eýsem intellektual taýdan hem ýuwaş-ýuwaşdan tehnikalaryň üstüne ýüklenilýär. Sebäbi häzirkizaman tehnikalary tehnologiki siklleri özbasdak ýerine ýetirip we iş sikliniň gidişine gözegçilik hem edip bilýärler. Tehnologiki prosesleri awtomatlaşdyrmak-adamyň mehanizmleri we maşynlary dolandyrmaga sarp edilýän fiziki zähmetini bu dolandyryşy üpjün edýän ýörite gurluşlaryň işi bilen çalşyrmakdyr. Soňky wagtlarda önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmak tehniki profresiň esasy ugurlarynyň biri bolup çykyş edýär.

Okamaga, öwrenmäge ähli şertleriň döredilmegi ýaşlarda eziz Watanymyza, Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza, mähriban halkymyza bolan söýgini has-da artdyrýar.

Goý, döwletli döwranymyzda ýaşlar barada atalyk aladasyny edýän Milli Liderimiziň we hormatly Prezidentimiziň janlary sag, ömürleri uzak bolsun!

Taýýarlan: Mugallym Tagantuwakow Kelte

Beýleki makalalar

Ähli makalalar
Card image cap
Iýn 07 2024
Bilim ulgamy ösýär, özgerýär

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygy bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ähli ugurlarda döwrebap, oňyn özgertmeler amala aşyrylýar. Ösen ýurtlarda umumy bilimiň netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýollary gözlenilýär we öňdebaryjy tehnologiýalary işläp taýýarlamak, olary bilim ulgamyna ornaşdyrmak üçin köp işler amala aşyrylýar. Häzirkizaman okuwyň tehnologik üpjünçiligi ösen ylmyň derejesine gabat gelmelidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzda gurulýan bilim ojaklary kompýuterler, internet aragatnaşygy bilen üpjün edildi. Paýtagtymyzda, welaýat, etrap merkezlerinde iň täze enjamlar bilen üpjün edilen mekdepler, çagalar baglary, ýokary we orta hünär okuw mekdepleri işleýär. Bilim ojaklarynyň interaktiw-multimediýa tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi bilimiň hiliniň düýpgöter kämil derejä göterilmegine getirdi. Multimedia tehnologiýalary dürli görnüşdäki maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär, sapagyň netijeli bolmagyny üpjün edýär. Sapaklarda talyplaryň, okuwçylaryň mowzuklary düýpli özleşdirmeklerinde, olaryň gözýetiminiň giňelmeginde, beýan ediş ukybynyň ösmeginde, döredijilikli, özbaşdak işlemegi öwrenmeklerinde, bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmakda multimedia tehnologiýalarynyň hyzmaty uludyr. Geçirilýän sapaklar multimedia tehnologiýalary bilen guralanda, ýaşlaryň geçilýän mowzuga çuňňur düşünýändigini, ýadynyň, ünsüniň işjeňleşýändigini we döredijilik başarnyklarynyň ösýänligini görmek bolýar. Şeýle-de bilim işgärleriniň döredijilik mümkinçiligini ýokarlandyrýar, wagtyny tygşytlamaga ýardam berýär.