dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Gazagystan bilen Hytaýyň arasyndaky demir ýol boýunça ýük gatnawy rekord görkezijä ýetdi

Hytaýyň Urumçy şäherinde ýerli hünärmenler bilen Gazagystanyň demir ýol dolandyryjylarynyň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu ýerde bilelikdäki işleriň netijeleriniň jemlenendigini «inbusiness.kz» habar berýär. 

Gazagystanyň «Gazagystanyň demir ýoly» milli kompaniýasy» paýdarlar jemgyýetiniň metbugat gullugy bolsa duşuşygyň ähmiýetini belleýär. 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, iki ýurduň arasynda ýük daşamagyň mukdary 22% artdy. Netijede, täze rekord — 28 million tonnadan gowrak görkeziji bellige alyndy.

«Gazagystanyň ýük daşaýjylary eksport üçin 12,6 million tonna barabar bolan önümi ýolladylar, munuň özi 2022-nji ýyldakydan 35% ýokarydyr. Galla ýükleriniň eksporty 2 esse — 2,2 million tonna çenli, un we degirmen önümleri 3 esse — 600 müň tonna çenli, ösümlik ýagy 56% — 180 müň tonna çenli, reňkli metallar 41% — 500 müň tonna çenli, koks bolsa 4 esse ýokarlandy — diýip, Gazagystanyň demir ýol operatorynyň metbugat gullugy belleýär.

Bu netijäni has-da pugtalandyrmak başardarmy? Häzirki wagtda iki ýurtda hem uly göwrümli ýol işleri alnyp barylýar we taraplar bu barada birek-birege habar berdiler. Şeýle işleriň hatarynda signalizasiýa we awtomatlaşdyryş enjamlaryny döwrebaplaşdyrmak, Gazagystan Respublikasyndaky Moýynty-Dostyk bölüminiň infrastrukturasyny giňeltmek ýa-da Hytaý Halk Respublikasynda Szinhe-Alaşankou demir ýol bölegini döwrebaplaşdyrmak ýaly meseleler mynasyp ornuny tapýar. Şol bir wagtyň özünde hem, Gazagystanyň we Hytaýyň demir ýol ulgamynyň wekilleri Dostyk-Alaşankou serhet geçelgesinde işleriň sinhronlaşdyrylmagy barada ylalaşmagy başardylar. Öňde goýlan wezipeleri göz öňünde tutup, taraplar ýük daşamagyň mukdaryny geçen ýylky derejesinde saklamagy maksat edinýärler.

Gazagystan Respublikasynyň hökümeti 2023-nji ýylyň ahyrynda işleriň netijelerini we demir ýol gatnawlary boýunça meýilnamalaryny jemledi. 2023-nji ýylda demir ýol ulaglary pudagynda birnäçe uly taslama başlandy. Şolaryň arasynda Almaty demir ýol çatrygynyň ýarysyny diýen ýaly ýeňilleşdirjek we Merkezi Aziýa ugrundaky geçirijilik kuwwatyny 10 million tonna çenli ýokarlandyrjak Almaty stansiýasyndan we Darbaza - Maktaaral ugrundan aýlanyp geçýän aýlaw ulgamynyň gurluşygy bar.

maglumatyň çeşmesi: https://awtoulag.gov.tm

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Maý 19 2024
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary we talyp ýaşlary Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň “Magtymguly Pyragy” muzeýinde gezelençde boldular.

Türkmenistanyň  Ministrler  Kabinetiniň  ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň  Türkmenbaşy şäherindäki  Deňizçilik orta hünär okuw  mekdebiniň  tejribeli  mugallymlary  hem-de  talyp  ýaşlary  27.04.2024-nji senede  Balkan  welaýatynyň  Magtymguly etrabynyň “Magtymguly Pyragy” muzeýinde  syýahatçylykly  gezelençde  boldular.  Ol  ýerde  muzeýiň  birnäçe  böleklere  bölünen  gatlarynyň hemmesine  baryp  görüp,  bu  ýeriň  tejribeli  hünärmenlerinden  muzeý  we  bu  ýerdäki  taryhy  gymmatlyklar,  has  dogrusy  bu  muzeýiň  adyny  göterýän  akyldar  şahyrymyz  Magtymguly  Pyragynyň  ömri ,  döredijiligi ,  çeper  edebiýaty  hem-de  biziň  şu  günümize  miras  galdyran ,  pähim-paýhasa  ýugrulan  ajaýyp  kitaplary  barada  giňişleýin  maglumatlary  diňlediler.  Soňra  tejribeli  hünärmenleriň  ýolbaşçylygynda  ol  ýerde  täsir  galdyryjy  gezelençleri  alyp  bardylar.  Ol  ýerdäki  hemme  zat  hakykada  has  ýakynlygy  bilen  tapawutlanyp ,  janly  tebigaty ,  haýwanat  dünýäsini ,  Magtymguly  atamyzyň  ömrüni ,  ýaşlygyny  gürrüň  berýärdi.  Soňra  bolsa  tejribeli  mugallymlaryň  ýolbaşçylygynda  muzeýde  söhbetdeşlik   arkaly  gepleşiklerini  dowam  etdiler.  Bize  türkmeniň  taryhy,  medeni  gymmatlyklaryny  öwrenmäge giň mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza Arkadagly Serdarymyz Gahryman Hormatly Prezidentimize köp-köp sag bolsun aýdýarys.