dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
«Türkmennebit» döwlet konseriniň we «Dragon Oil» kompaniýasynyň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri boýunça pikir alyşdylar

«Türkmennebit» döwlet konseriniň ýolbaşçylary bilen ýurdumyzda iş saparynda bolýan BAE-niň «Dragon Oil» kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory Ali Raşid Al Jarwanyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy we Türkmenistanyň energetika toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça giň gerimli meýilnamalary ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem ýurdumyzyň bu ulgamy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürýändigi we ekologiýanyň talaplaryna laýyklykda, öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ornaşdyrýandygy bellenildi diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär.

Türkmenistan uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolup, dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalary, şol sanda «Dragon Oil» kompaniýasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär.

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň geçen ýylyň dekabr aýynyň başynda BAE-niň Dubaý şäherinde geçirilen BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyna (COP28) gatnaşmagynyň hem-de Türkmenistanyň Ählumumy metan borçnamasyna goşulmagynyň ähmiýeti dogrusynda hem bellenildi. Şeýle hem Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran iş saparynyň ähmiýeti barada aýdyldy.

Şol saparyň dowamynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň we «Dragon Oil (Türkmenistan) Ltd.» kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilipdi.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar geljekde hem hyzmatdaşlygyň netijeli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Maý 19 2024
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary we talyp ýaşlary Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň “Magtymguly Pyragy” muzeýinde gezelençde boldular.

Türkmenistanyň  Ministrler  Kabinetiniň  ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň  Türkmenbaşy şäherindäki  Deňizçilik orta hünär okuw  mekdebiniň  tejribeli  mugallymlary  hem-de  talyp  ýaşlary  27.04.2024-nji senede  Balkan  welaýatynyň  Magtymguly etrabynyň “Magtymguly Pyragy” muzeýinde  syýahatçylykly  gezelençde  boldular.  Ol  ýerde  muzeýiň  birnäçe  böleklere  bölünen  gatlarynyň hemmesine  baryp  görüp,  bu  ýeriň  tejribeli  hünärmenlerinden  muzeý  we  bu  ýerdäki  taryhy  gymmatlyklar,  has  dogrusy  bu  muzeýiň  adyny  göterýän  akyldar  şahyrymyz  Magtymguly  Pyragynyň  ömri ,  döredijiligi ,  çeper  edebiýaty  hem-de  biziň  şu  günümize  miras  galdyran ,  pähim-paýhasa  ýugrulan  ajaýyp  kitaplary  barada  giňişleýin  maglumatlary  diňlediler.  Soňra  tejribeli  hünärmenleriň  ýolbaşçylygynda  ol  ýerde  täsir  galdyryjy  gezelençleri  alyp  bardylar.  Ol  ýerdäki  hemme  zat  hakykada  has  ýakynlygy  bilen  tapawutlanyp ,  janly  tebigaty ,  haýwanat  dünýäsini ,  Magtymguly  atamyzyň  ömrüni ,  ýaşlygyny  gürrüň  berýärdi.  Soňra  bolsa  tejribeli  mugallymlaryň  ýolbaşçylygynda  muzeýde  söhbetdeşlik   arkaly  gepleşiklerini  dowam  etdiler.  Bize  türkmeniň  taryhy,  medeni  gymmatlyklaryny  öwrenmäge giň mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza Arkadagly Serdarymyz Gahryman Hormatly Prezidentimize köp-köp sag bolsun aýdýarys.