dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Bagtyýarlygyň şuglasy

Dünýäde ynsan üçin iň gymmatly baýlyk saglyk. Ynsan saglygyny ähli zatdan belentde goýulýan ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda «Saglyk» Döwlet maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Parahatçylyk, abadançylyk, raýatlarymyzyň döredijilikli zähmeti ýurdumyzyň gülläp ösüşini üpjün edýär. Häzirki wagtda ynsan saglygyny goramakda beýik işler alnyp barylýar. Ynsan saglygyny goramak ugrunda durmuşa geçirilýän toplumlaýyn işler, gazanylýan üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler hem-de bu ugurda öňde goýlan wezipeler ýurdumyzyň halkara giňişligindäki at-abraýyny has-da belende göterýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe durnukly ösüşiň belent sepgitlerini nazarlaýan Türkmenistanda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we sporty ösdürmäge, milletiň saglygyny berkitmäge, gujurly, berk bedenli hem-de ruhubelent ýaşlary terbiýelemäge gönükdirilen işler döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Ýaş nesliň beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan kämil ösmegi, döwrebap bilim, terbiýe almagy üçin ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda giň göwrümli we aýdyň maksatly, düýpli ylma esaslanýan beýik işler barha rowaçlanýar. Milli Liderimiz ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek bilen bir hatarda saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek işine hem aýratyn ähmiýetiň berilýändigini aýdyp, ýurdumyzyň paýtagtynda hem-de sebitlerinde häzirki zaman sport-sagaldyş, saglygy goraýyş edaralarynyň gurulmagynyň şol işleriň möhüm ugurlarynyň biridigini belläp geçýär. Bu ulgamlaryň ygtybarly ösmegi üçin durmuşa geçirilýän toplumlaýyn işleri hemişe berk gözegçilikde saklaýar.

Jan saglygynyň girewi arassaçylyk, kadaly iýmitlenmek, bedenterbiýe maşklaryny yzygiderli amal etmek hem-de sport bilen meşgullanmakdyr. Bu babatda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe alnyp barylýan işler rowaç gadamlara beslenýär. Eziz Diýarymyzda halkara ölçeglerine laýyk gelýän sport toplumlary hereket edýär. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde gurlup ulanylmaga berilýän ýaşaýyş jaý toplumlarynyň ýanynda ýörite sport meýdançalarynyň gurulmagy sözüň doly manysynda sport ýurduna öwrülen Watanymyzda halkymyzyň sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarlydygyny ýene bir ýola beýan edýär. Elbetde, bedenterbiýe we sport ilatyň saglygyny berkitmek bilen bir hatarda adamyň şahsyýet hökmünde beden ösüşine, saglygyna, işjeňligine, kämilleşmegine uly täsir edýär. Bedenterbiýe bilen meşgullanmagyň endige öwrülmegi, ilki bilen, adamda gowy häsiýetleriň kemala gelmegine ýardam berýär. Bu bolsa şahsyýetiň beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyna getirýär. Şonuň üçin hem ýurdumyz ählitaraplaýyn ösüşler bilen rowaçlanýar.

Sportuň islendik görnüşi bilen meşgullanmak üçin gurlup ulanylmaga berlen sport maksatly desgalar milli Liderimiziň halkymyzyň saglygy hakyndaky aladasy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr hem-de eziz Diýarymyzda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeleriň ajaýyp miweleridir. Aýratyn-da, hormatly Prezidentimiziň halkyň saglygy hakyndaky aladany hemişe ileri tutýandygynyň aýdyň beýanydyr. Gahryman Arkadagymyzyň göreldesine eýerip, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak, jemgyýetimizde sagdyn durmuşyň berkarar edilmegine mynasyp goşant goşmak ählimiziň borjumyzdyr. Ynsan saglygy bagtyýar durmuşymyzyň, ýagty geljegimiziň şuglasydyr, ýurdumyzyň baýlygydyr.

Beýleki makalalar

Ähli makalalar