dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
SANLY ULGAM WE ONUŇ WAJYPLYGY

Hormatly Prezidentimiziň döredýän uly mümkinçilikleriň netijesinde bilim ulgamynda dünýä hil ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalardan peýdalanylmagy, ylmyň iň soňky gazananlarynyň hem-de okatmagyň innowasion usullarynyň ornaşdyrylmagy bilimiň hiliniň ýokary derejesini üpjün edýär. Ýaşlara dünýä derejesinde bilim-  -terbiýe bermekde sanly bilim ulgamyna aýratyn orun degişli bolup durýar. “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň” kabul edilmegi bolsa, bu ugurda amala aşyrylýan işlerde ýokary netijeleri gazanmaga ýardam berýär.

  Ýaş nesliň kämil bilim almagy üçin şertleriň döredilmegi ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni ösüşlerine goşant goşýan, dünýä ylmynyň gazananlaryndan habarly, döwrebap bilimli, maksada okgunly ýaşlaryň kemala gelmeginde uly ähmiýete eýedir. Ulgamyň ösüşi dünýäniň öňde baryjy tejribesiniň esasynda sanly bilim ulgamyna doly geçirilmegi, okatmagyň innowasion usullary bilen utgaşdyrylyp, maglumat -kommunikasiýa tehnologiýalarynyň bilimiň ähli basgançaklarynda giňden ornaşdyrylmagy bilen berk baglydyr. “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy” ýurdumyzda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitleýär. Çünki sanly bilim ösüp – özgerýän döwrümiziň talabydyr. Bagtly geljegiň binýadyny goýýan, bilimler ýolundan buýsançly öňe barýan türkmen ýaşlary abraýly halkara bilim , sport, döredijilik bäsleşiklerinde üstünliklere ýetýärler. Munuň özi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlarynyň başarnykly adamlar bolup ýetişmekleri barada edýän taýsyz tagallalarynyň netijesidir.

Beýleki makalalar

Ähli makalalar
Card image cap
Iýn 07 2024
Bilim ulgamy ösýär, özgerýär

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygy bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ähli ugurlarda döwrebap, oňyn özgertmeler amala aşyrylýar. Ösen ýurtlarda umumy bilimiň netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýollary gözlenilýär we öňdebaryjy tehnologiýalary işläp taýýarlamak, olary bilim ulgamyna ornaşdyrmak üçin köp işler amala aşyrylýar. Häzirkizaman okuwyň tehnologik üpjünçiligi ösen ylmyň derejesine gabat gelmelidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzda gurulýan bilim ojaklary kompýuterler, internet aragatnaşygy bilen üpjün edildi. Paýtagtymyzda, welaýat, etrap merkezlerinde iň täze enjamlar bilen üpjün edilen mekdepler, çagalar baglary, ýokary we orta hünär okuw mekdepleri işleýär. Bilim ojaklarynyň interaktiw-multimediýa tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi bilimiň hiliniň düýpgöter kämil derejä göterilmegine getirdi. Multimedia tehnologiýalary dürli görnüşdäki maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär, sapagyň netijeli bolmagyny üpjün edýär. Sapaklarda talyplaryň, okuwçylaryň mowzuklary düýpli özleşdirmeklerinde, olaryň gözýetiminiň giňelmeginde, beýan ediş ukybynyň ösmeginde, döredijilikli, özbaşdak işlemegi öwrenmeklerinde, bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmakda multimedia tehnologiýalarynyň hyzmaty uludyr. Geçirilýän sapaklar multimedia tehnologiýalary bilen guralanda, ýaşlaryň geçilýän mowzuga çuňňur düşünýändigini, ýadynyň, ünsüniň işjeňleşýändigini we döredijilik başarnyklarynyň ösýänligini görmek bolýar. Şeýle-de bilim işgärleriniň döredijilik mümkinçiligini ýokarlandyrýar, wagtyny tygşytlamaga ýardam berýär.