dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz Berkarar döwletiň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty we taýsyz tagallalary netijesinde ylym‑bilim ulgamynda we beýleki ähli ugurlarda pajarlap ösüş döwrüni başdan geçirýär. Hormatly Prezidentimiziň Watanyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna jan aýaman zähmet çekmäge, ýurduň maddy baýlyklaryny halkyň eşreti üçin gönükdirilen parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ägirt uly üstünlikler gazanylýar. Bu babatda ýurdumyzyň ýerasty we ýerüsti tebigy mineral baýlyklarynyň rejeli we netijeli peýdalanylyşynyň ösüşini görkezmek bolar. Sebäbi ýurdumyz mineral baýlyklaryň görnüşleri we gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlary eýeleýär. «Türkmenistanyň nebit-gaz senagatyny ösdürmegiň 2030‑njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyna» laýyklykda ýurdumyzda ýakyn geljekde himiýa we beýleki gaýtadan işleýän köp sanly döwrebap önümçilikler dörär. Hususan-da, nebit‑gaz önümçiligini, azot, kaliý dökünlerini, dürli tebigy duzlary, kaustiki sodany, kükürt kislotasyny, ammoniý sulfatyny, tebigy kükürdi, tehniki ýody, bromly demri, rezin-tehniki önümleri, lak-reňk materiallaryny, aýna, sement we beýleki wajyp önümleri almaklygyň täze kuwwatlyklary döredilýär we döwrebaplaşdyrylýar. Himiýa – tebigatda bolup geçýän hadysalary, öwrülişikleri öwrenýän ylymlaryň biridir. Himiýa ylym hökmünde birden ýüze çykman, eýsem, ol asyrlar boýy tejribeleriň, çaklamalaryň we kanunalaýyklyklaryň esasynda, dura‑bara emele geldi we häli‑häzire çenli tebigatyň syrlaryny açmakda adamzada ýardam berip gelýär. Ýaş nesle döwrebap bilim-terbiýe bermekde ähli mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyz we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň beýik işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris!

Annagulyýewa Gurbanbibi

mugallym

Beýleki makalalar

Ähli makalalar