dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenbaşy şäherindäki « Çarlak» myhmanhanasynda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň hem-de Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda «sanly ykdysadyýetiň ösüşi barada» amaly maslahaty geçirildi. Häzirki döwürde sanly bilim ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Ýaşlara dünýä derejesinde bilim-terbiýe bermekde sanly bilim ulgamyna aýratyn orun degişlidir. Türkmenistanda sanly bilimi ösdürmegiň Konsepsiýasynyň kabul edilmegi bolsa bu ugurda alnyp barylýan işlerde has ýokary netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýär. Bilim edaralarynyň arasynda özara ýeketäk bilim toruny döretmek ýaşlara berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hilini ýokarlandyrmak, Konsepsiýanyň esasy wezipeleriniň biridir. Häzirki zaman milli sanly strategiýalar, ykdysadyýetiň ösmegi, innowasion kärhanalaryň döredilmegi, ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň ýokarlanmagy, netijeli jemgyýetçilik gurşawyň ösdürilmegi bilen baglanşdyrylýar.