dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi we Türkmenbaşy şäher jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde gurnamagynda talyp ýaşlarynyň arasynda Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli wagyz-nesihat ýygnagy geçirildi. Magtymguly Pyragynyň diňe bir türkmen halkynyň arasynda däl, eýsem, dünýä halklarynyň arasynda-da sarpasy uludyr. Şahyryň goşgulary dünýä dilleriniň ençemesine terjime edildi. Şahyryň eserleri ýyllar, asyrlar geçse-de, özüniň gymmatyny ýitirmeýändigini, akyldaryň şygyrlarynda öňe sürülýän pikirler umumadamzat gymmatlyklarynyň derejesinde durýandyr.