dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenbaşy şäher TNGIZT-Medeni sport merkezinde Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyplarynyň gatnaşmagynda Ýeňiş gününe bagyşlanyp “Ýüreklerde adyňyz batly ýaşaýar” atly aýdym-sazly çäre geçirildi. Çärede medeni sport merkeziniň işgärleri öz aýdym-sazly çykyşlary bilen tomaşaçylarda täsirli duýgulary galdyrdylar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe watansöýüjiligiň, gahrymançylygyň şanly baýramy bolan Ýeňiş güni egsilmez joşgun, uly dabara bilen bellenilýär. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk, dostluk, belent ynsanperwerlik ýörelgeleriniň çuň many-mazmunyny özünde jemleýär, halklaryň agzybirligini hem-de jebisligini alamatlandyrýar. Häzirki nesil türkmen halkynyň gahryman ogullarynyň öňünde hemişe borçludyr.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar