dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bilim alýan talyp ýaşalaryň gatnaşmagynda Hormatly Prezidentimiziň “Eziz eneler, hormatly gelin-gyzlar! Siz durmuşymyzyň güllerisiňiz, toýlarymyzyň bezegisiňiz, ojaklarymyzyň alawy, öýlerimiziň çyrasagyňyz, Ata-babalarymyz türkmen zenanynyň mertebesini hemişe belent derejä göteripdirler” diýen parasatly sözlerinden ýaşlar barada edýän bimöçber aladalaryndan, berýän gymmatly maslahatlaryndan ugur alyp, gelin-gyzlaryň arasynda millilik, edep-ekram, maşgala, nesil terbiýesi boýunça wagyz-nesihat çäresi geçirildi.