dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan adyl syýasatyna eýerip Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde okap bilim alan, öz hünärleriniň eýesi bolan uçurymlara ak ýol arzuw edip “ Ýoluňyz ak bolsun, mähriban uçurymlar” atly aýdym – sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Şeýle hem Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde diňe 5-lik tapawutlanan bahalar bilen okap özüni göreldeli alyp barýandygy we Döwlet tarapyndan geçirilýän baýramçylyk çärelerine işjeň gatnaşandyklary sebäpli okuw mekdebimiziň talyplary hormat hatlary we minnetdarlyk hatlary bilen sylaglandylar.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar