dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
ÝAŞ DEŇIZÇILER - SERGI BÄSLEŞIGINDE

Dünýä halklarynyň arasynda “Nirede deňiz bar bolsa, şol ýerde söwda – täjirçilik ösendir” diýen jümle müňýyllyklardan bäri ýörgünlidir. Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Ýewropadan Aziýa, Aziýadan Ýewropa ýük daşalýan ýollaryň çatrygynda ýerleşip Merkezi Aziýanyň “Deňiz derwezesi” bolup durýandygy üçin, sebitde iň bir amatly logistika merkezleriniň biri hökmünde ösýär we kämilleşýär.

“Türkmendeňizderýaýollary”agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi 2022-2023-nji okuw ýylynda  okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary mekdep bilen tanyşdyrmak üçin, şu ýylyň 7-nji maýynda “AÇYK GAPYLAR” gününi geçirdi. Şol mynasybetli  okuw jaýynyň ähli hünärleriniň arasynda “HÜNÄR MAHABATY” atly bäsleşigini geçirildi.

Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde gämi sürüjilik, gämi energetiki gurluşlarynyň ulanylyşy, energiýa hojalygy we elektrik üpjünçiligi, gämi gurluşygy, ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş, buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit, jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy, tehnologik prosessleriň we önümçilikleriň awtomatizasiýasy, logistikada operasion işi, myhmanhana hyzmatlary, maglumaty gorap saklamagyň tehnologiýasy we ony guramak, töwerekleýin gurşap alýan tebigaty gorap abadanlaşdyrmak hünärleri boýunça okuwlar alnyp barylýar.

 “Açyk gapylar” gününde ýaşlar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek ugrunda alyp baryan syýasatynyň okuw jaýynda durmuşa geçirilişi, okuw mekdebinde gazanylýan üstünlikler,okuwlaryň guralyşy, öwrenilýän hünärler, taýýarlyk ugurlary, döwrebap tehnologiýalar we internet bilen enjamlaşdyrylan okuw otaglary, aýdym – saz, tans toparlarynyň çykyşlary, talyplaryň ýaşaýyş şerti bilen tanşdylar.

Bäsleşigiň şerti boýunça okuw jaýyndaky her hünär boýunça bellenilen ýerde, öwrenilýän hünäriň manysyny açyp görkezýän sergi gurnalmaly. (Maketler, görkezme esbaplar, gollanmalar we ş.m.).

         Gämi  sürüjilik hünärinde okaýan talyplaryň ýörite öz elleri bilen ýasan gämi taslamalary sergä gatnaşyjylarda aýratyn täsir galdyrdy. Logistikada operasion işi hünäriniň talyplary bolsa halkara söwdasynda iň ygtybarly, az ýitgili ulagyň deňiz ulaglary baradaky çykyşlary aýratyn täsir galdyrdy. Bäsleşikde Tehnologik prosessleriň  we önümçilikleriň awtomatizasiýasy hünäriniň talyplary deňiziň üstünde ýüzýän gämini myhmanhana görnüşinde taslamasyny hödürläp sergide baş baýraga mynasyp boldular. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit hünäriniň talyplary ata-babalarymyzyň “Her bir maşgala -kiçi bir döwletdir” -diýen jümlesinden ugur alyp “Maşgalanyň hasabaty-öý ojagyň bereketi”-atly her maşgala üçin niýetlenen aýlyk hasabat taslamalaryny hödürläp bäsleşikde I orny almagy başardylar.Myhmanhana hyzmatlary hünäriniň talyplary Gahryman Arkadagymyzyň “Bereketli türkmen saçagy”atly kitabyndan milli tagalmarymyzy taýýarlap, türkmen halkymyza mahsus bolan myhman kabul etmekligiň medeniýetini doly açyp görkezdiler we II oruna mynasyp boldular. Şeýle hem II oruna özleriniň  diwarda asylýan elektron sagat taslamalary bilen Maglumatlary gorap saklamagyň tehnologiýasy we ony guramak hünäriniň talyplary mynasyp boldy.Gämi energetiki gurluşlarynyň ulanylyşyny täsirli gürrüň berip ol hünäriň talyplary III orna mynasyp boldular.Şeýlede sergide aýratyn täsir galdyran ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş hünäriniň talyplarynyň çykyşlary boldy.

Olar ak öýüň içinde milli tagamlarymyzy taýýarlap sergä gatnaşygylara hödür-kerem etdiler.

         Deňziçilik orta mekdebinde bu guralan baýramçylyk dabarasy sergä gatnaşan myhmanlarda, ýaşlarda oran uly tasir galdyrdy. Orta mekdebini tamamlaýan uçurymlarda deňizçi bolmak höwesini artdyrdy.

Hormatly Prezidentimiziň saýasynda giň gözýetimli, häzirki zaman tehnologiýalardan peýdalanmagy başarýan, watansöýüji, beden we ruhy taýdan sagdyn ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmäge gönükdirilen umumy bilim edaralarynyň dowamly ösdürilmegi amala aşyrylýar.

         Geljegimiz bolan ýaşlara uly umyt baglaýan Hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri rowaçlyklara beslensin!

Ýalkym Meretgylyjowa

“Deňizderýaýollary”agentliginiň deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy

Beýleki makalalar

Ähli makalalar