dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
“Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy”- atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

  26-njy Aprel.Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlary bilen pyýada hereket edilende ýoluň gyrasynda we dynç alyş ýerlerinde döredilen ýaşyl zolaklary basmazlygy, üstünde oturmazlygy hem-de pyýadalar üçin ýörite niýetlenen ýerlerden geçilmelidigi we ulag serişdelerini dolandyrylanda hereketiň tizligine bellenen çäklendirmelere laýyklykda sazslaşykly hereket edip, ýol hereketiniň kadalaryny berjaý edilmelidigi barada wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Iýn 03 2022
BAGTYÝAR ÇAGALAR WATANYMYZYŇ BUÝSANJYDYR

Ýurdumyzda däp bolşy ýaly, 1-nji iýunda Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligi bilen bilelikde Çagalary goramagyň halkara gününi belleýär. Çagalar, olaryň abadançylygy we sazlaşykly ösmegi baradaky hemmetaraplaýyn alada Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Bu syýasatda halkymyzyň gadymdan gelýän ynsanperwerlik ýörelgeleri hem-de parasatly ruhy-ahlak gymmatlyklary öz beýanyny tapýar. Öý-ojagy alaýaz edýän naşyja çagalar biziň bagtyýar durmuşymyzyň görki, maşgala binýadynyň örki hasaplanylýar. Ähli ýagşy arzuwlaryň, myrat-maksatlaryň wysal bolýan ýurdy bolan ata Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşymyzyň gül-gunçalary, Watanymyzyň geljegi bolan çagalaryň ylymly-bilimli, edep-terbiýeli, watansöýüji, kämil şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Çagalar hakyndaky alada döwlet syýasatynyň iň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Danalaryň aýdyşy ýaly, nirede bagtyýarlyk, parahatçylyk bar bolsa, şol ýerde çagalaryň şadyýan sesleri, gülküleri has belentden ýaňlanýar. Çaga owazy, çaga gülküsi ähli owazlardan tapawutlanýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda türkmençilikde ýedi sany zady ýüze sylmak parz hasap edilýändigi hakynda aýdylýar. Şol ýüze sylynýan durmuş pursatlarynyň biri hem täze dünýä inen çaga. Her bir zadyň öz görki bardyr. Öýüň görki, örki çagadyr. Maşgalanyň binýadynyň has-da ber­ke­me­gi hem ça­ga bag­ly­dyr. Ça­ga — yn­sa­nyň kal­by­ny, öm­rü­ni, dur­muşyny ýagtyldýar. Çagalaryň üýtgeşik, gyzykly, şadyýan dünýäsi kalbymyza ýakymlylyk, nuranalyk çaýýar. Ýurdumyzda enäniň, çaganyň saglygyny gorap saklamak babatda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle hem bu ugurda alnyp barylýan işleri kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanda çaganyň irki ösüşi bo­ýun­ça 2020 — 2025-nji ýyl­lar üçin Mil­li stra­te­gi­ýa­sy tas­syk­la­nyl­dy. Ça­ga­lar edaralarynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen, «Türkmenistanda çaganyň irki ösü­şi­ni we mek­de­be taý­ýar­ly­gy­ny ös­dür­mek ba­bat­da 2020 — 2025-nji ýyl­lar­da mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň Maksatnamasy» kabul edildi. Bu bolsa ata Watanymyz Türkmenistanda alnyp barylýan ähli üstünlikli öz­gert­me­le­riň ýaş nes­liň gel­je­gi­ne gö­nük­di­ri­len­di­gi­ni aý­dyň be­ýan ed­ýär. Şeý­le hem ýurdumyzda çagalaryň hukuklary we kanuny bähbitleri goralyp, bu babatda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýar we giň gerimli işleri alyp barýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan çagalaryň saglygy, ýaşaýyş-durmuşy, olaryň hukuklaryny goramak bilen bagly birnäçe işler durmuşa geçirilýär.