dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Kasym-Žomart Tokaýew ulag geçelgesini döretmek hakynda Aşgabat ylalaşygyna goşulmaga çagyrdy

Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew çarşenbe güni Moskwada geçirilen Ýewraziýanyň ýokary ykdysady geňeşiniň (ÝÝYG) 10-njy mejlisinde Halkara ulag geçelgesini döretmek hakynda Aşgabat ylalaşygyna goşulmaga çagyrdy. Bu barada Gazagystanyň Prezidentiniň resmi metbugaty habar berdi.

“Aýlag ýurtlarynyň bazaryna çykmak üçin Ykdysady bileleşige agza döwletlere Halkara ulag geçelgesini döretmek hakynda Aşgabat ylalaşygyna goşulmagy teklip edýäris. Gazagystan muny eýýäm ýerine ýetirýär” diýip, Gazagystanyň Lideri belledi.

Mejlisiň işine Ermenistanyň Premýer-ministri, ÝÝYG-niň Başlygy Nikol Paşinýan, Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin, şeýle hem Bileleşige synçy-agza döwletleriň Baştutanlary – Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Kubanyň Prezidenti Migel Mario Dias-Kanel Bermudes hem-de GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew we Ýewraziýa ykdysady komissiýasynyň kollegiýalarynyň başlygy Bakytžan Sagintaýew gatnaşdy.

Habarda bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanlary möhüm wezipeleri we Ýewraziýa ykdysady bileleşiginiň çäklerinde hyzmatdaşlygyň geljekki esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Aşgabat Ylalaşygy Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň, Eýranyň, Hindistanyň, Pakistanyň we Omanyň hökümetleriniň arasynda Merkezi Aziýa bilen Aýlag ýurtlarynyň arasynda haryt daşamaklygy ýeňilleşdirýän halkara ulag we üstaşyr geçelgesini döretmek baradaky multimodal ulag ylalaşygydyr. Bu ylalaşyk 2016-njy ýylyň aprelinde güýje girizilip, Türkmenistan ylalaşygy esaslandyryjy döwlet bolup çykyş edýär.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Maý 19 2024
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary we talyp ýaşlary Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň “Magtymguly Pyragy” muzeýinde gezelençde boldular.

Türkmenistanyň  Ministrler  Kabinetiniň  ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň  Türkmenbaşy şäherindäki  Deňizçilik orta hünär okuw  mekdebiniň  tejribeli  mugallymlary  hem-de  talyp  ýaşlary  27.04.2024-nji senede  Balkan  welaýatynyň  Magtymguly etrabynyň “Magtymguly Pyragy” muzeýinde  syýahatçylykly  gezelençde  boldular.  Ol  ýerde  muzeýiň  birnäçe  böleklere  bölünen  gatlarynyň hemmesine  baryp  görüp,  bu  ýeriň  tejribeli  hünärmenlerinden  muzeý  we  bu  ýerdäki  taryhy  gymmatlyklar,  has  dogrusy  bu  muzeýiň  adyny  göterýän  akyldar  şahyrymyz  Magtymguly  Pyragynyň  ömri ,  döredijiligi ,  çeper  edebiýaty  hem-de  biziň  şu  günümize  miras  galdyran ,  pähim-paýhasa  ýugrulan  ajaýyp  kitaplary  barada  giňişleýin  maglumatlary  diňlediler.  Soňra  tejribeli  hünärmenleriň  ýolbaşçylygynda  ol  ýerde  täsir  galdyryjy  gezelençleri  alyp  bardylar.  Ol  ýerdäki  hemme  zat  hakykada  has  ýakynlygy  bilen  tapawutlanyp ,  janly  tebigaty ,  haýwanat  dünýäsini ,  Magtymguly  atamyzyň  ömrüni ,  ýaşlygyny  gürrüň  berýärdi.  Soňra  bolsa  tejribeli  mugallymlaryň  ýolbaşçylygynda  muzeýde  söhbetdeşlik   arkaly  gepleşiklerini  dowam  etdiler.  Bize  türkmeniň  taryhy,  medeni  gymmatlyklaryny  öwrenmäge giň mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza Arkadagly Serdarymyz Gahryman Hormatly Prezidentimize köp-köp sag bolsun aýdýarys.