dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Maketli taslama bäsleşigi

Aşgabat şäherimiziň 140 ýyllygy mynasybetli Türkmenbaşy  şäherindäki  Deňizçilik orta  hünär okuw mekdebiniň  talyp  ýaşlarynyň  arasynda  maketli taslama   bäsleşigi  geçirildi.  Bu bäsleşikde  eziz Arkadagymyzyň  atalyk  aladalaryny  özüne  ýörelge  edinen talyp  Halymowa Güljahan  baýrakly oruna  mynasyp boldy.

          Hormatly  Prezidentimiziň  yglan eden “Türkmenistan – parahatçylygyň  we ynanyşmagyň Watany” ýylynda  talyp ýaşlara  okamaga, öwrenmäge,  döretmäge, şeýle bäsleşikleri gurnap talyplaryň özüne ynamly, belent  ruhly, ýurdumyzyň  ösüşine  özleriniň  goşandyny  goşmaga  höwesini  artyrmagy üçin döredip berýän  mümkinçilikleri  üçin  Türkmenbaşy  şäherindäki  Deňizçilik orta  hünär  okuw  mekdebiniň  mugallymlarynyň  adyndan  köp sagbolsun aýdyp, eziz Arkadagymyzyň janyň sag,  başynyň dik, il ýurt bähbitli, bütin adamzat ähmiýetli  tutýan tutumly  işleriniň elmydama  rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.

Beýleki makalalar

Ähli makalalar
Card image cap
Iýn 07 2024
Bilim ulgamy ösýär, özgerýär

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygy bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ähli ugurlarda döwrebap, oňyn özgertmeler amala aşyrylýar. Ösen ýurtlarda umumy bilimiň netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýollary gözlenilýär we öňdebaryjy tehnologiýalary işläp taýýarlamak, olary bilim ulgamyna ornaşdyrmak üçin köp işler amala aşyrylýar. Häzirkizaman okuwyň tehnologik üpjünçiligi ösen ylmyň derejesine gabat gelmelidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzda gurulýan bilim ojaklary kompýuterler, internet aragatnaşygy bilen üpjün edildi. Paýtagtymyzda, welaýat, etrap merkezlerinde iň täze enjamlar bilen üpjün edilen mekdepler, çagalar baglary, ýokary we orta hünär okuw mekdepleri işleýär. Bilim ojaklarynyň interaktiw-multimediýa tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi bilimiň hiliniň düýpgöter kämil derejä göterilmegine getirdi. Multimedia tehnologiýalary dürli görnüşdäki maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär, sapagyň netijeli bolmagyny üpjün edýär. Sapaklarda talyplaryň, okuwçylaryň mowzuklary düýpli özleşdirmeklerinde, olaryň gözýetiminiň giňelmeginde, beýan ediş ukybynyň ösmeginde, döredijilikli, özbaşdak işlemegi öwrenmeklerinde, bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmakda multimedia tehnologiýalarynyň hyzmaty uludyr. Geçirilýän sapaklar multimedia tehnologiýalary bilen guralanda, ýaşlaryň geçilýän mowzuga çuňňur düşünýändigini, ýadynyň, ünsüniň işjeňleşýändigini we döredijilik başarnyklarynyň ösýänligini görmek bolýar. Şeýle-de bilim işgärleriniň döredijilik mümkinçiligini ýokarlandyrýar, wagtyny tygşytlamaga ýardam berýär.