dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Maketli taslama bäsleşigi

Aşgabat şäherimiziň 140 ýyllygy mynasybetli Türkmenbaşy  şäherindäki  Deňizçilik orta  hünär okuw mekdebiniň  talyp  ýaşlarynyň  arasynda  maketli taslama   bäsleşigi  geçirildi.  Bu bäsleşikde  eziz Arkadagymyzyň  atalyk  aladalaryny  özüne  ýörelge  edinen talyp  Halymowa Güljahan  baýrakly oruna  mynasyp boldy.

          Hormatly  Prezidentimiziň  yglan eden “Türkmenistan – parahatçylygyň  we ynanyşmagyň Watany” ýylynda  talyp ýaşlara  okamaga, öwrenmäge,  döretmäge, şeýle bäsleşikleri gurnap talyplaryň özüne ynamly, belent  ruhly, ýurdumyzyň  ösüşine  özleriniň  goşandyny  goşmaga  höwesini  artyrmagy üçin döredip berýän  mümkinçilikleri  üçin  Türkmenbaşy  şäherindäki  Deňizçilik orta  hünär  okuw  mekdebiniň  mugallymlarynyň  adyndan  köp sagbolsun aýdyp, eziz Arkadagymyzyň janyň sag,  başynyň dik, il ýurt bähbitli, bütin adamzat ähmiýetli  tutýan tutumly  işleriniň elmydama  rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.

Beýleki makalalar

Ähli makalalar