dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
"Açyk gapylar" güni geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow:                                                                                                                                                                                        "Ylymly-bilimli, watansöýüji kämil şahsyýetleri kemala getirmek biziň amala aşyrýan özgertmelerimiziň özenidir"

                Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýaşlaryň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýşly, dünýäniň ösen tehnologiýalaryndan baş alyp çykarýan ýaşlaryň kemala gelmegi üçin uly işler amala aşyrylýar.                  

                Gahryman Arkadagymyzyň bilim syýasatyndan ugur alyp Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi 2021-nji ýylyň maý aýynyň 17-ne sagat 9:00-da okuwa girmek isleýän dalaşgärlere "Açyk gapylar" gününi geçirýär. Dalaşgärler gelip okuw jaýynda okadylýan hünärler bilen mugallymlar bilen tanşyp bilerler. Okadylýan hünärler bilen baglanşykly ýörite gurnalan sergileri synlap bilerler.