dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
"Açyk gapylar" güni geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow:                                                                                                                                                                                        "Ylymly-bilimli, watansöýüji kämil şahsyýetleri kemala getirmek biziň amala aşyrýan özgertmelerimiziň özenidir"

                Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýaşlaryň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýşly, dünýäniň ösen tehnologiýalaryndan baş alyp çykarýan ýaşlaryň kemala gelmegi üçin uly işler amala aşyrylýar.                  

                Gahryman Arkadagymyzyň bilim syýasatyndan ugur alyp Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi 2021-nji ýylyň maý aýynyň 17-ne sagat 9:00-da okuwa girmek isleýän dalaşgärlere "Açyk gapylar" gününi geçirýär. Dalaşgärler gelip okuw jaýynda okadylýan hünärler bilen mugallymlar bilen tanşyp bilerler. Okadylýan hünärler bilen baglanşykly ýörite gurnalan sergileri synlap bilerler.

                 

Beýleki bildirişler

Ähli bildirişler