dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Deňizçilik orta hünär okuw mekdebine tabşyrylyp yzyna alynmadyk attestatlaryň sanawy

Aşakda görkezilen sanawda ady bar bolan raýatlar, Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň okuw bölümine ýüz tutup, attestatlaryňyzy alyp biljekdigiňizi size duýdurýarys!

No                     Familiýasy A.A                                Doglan ýyly    Attestat belgisi

1.       Hajymämmedowa Durdynyýaz Annaýewna            1980       A№ 0150153

2.       Tuwakmämmedow Ahmet Halykberdiýewiç             1980       A№ 0149748

3.       Amanowa Maýsa Gylyçbaýewna                            1980       AA№ 0010223

4.       Aşyrow Begenç Pirmämmedowiç                            1980       AA№ 0009240

5.       Mämmedowa Samira Penjalyýewna                         1980       AA№ 0060174

6.       Hodžamuradowa Ýagşygül Amanmuradowna         1980       AA№ 0077250

7.       Hojigeldiýew Rahman Orazmämmedowiç                 1980       A№ 0153066

8.       Tuwakmämmedow  Merdan Halymberdiýewiç          1980       AA№ 0075754

9.       Talybow Eldar Mämmedowiç                                      1980      AA№ 0010078

10.   Rasulow Wladislaw Agamirowiç                                 1980       A№ 0153026

11.   Sokolenko Sergeý Aleksandrowiç                                1980       AA№ 0054289

12.   Meredowa Täzegül Salyhowna                                    1980       A№ 0145349

13.   Goçmyradow Baýram Toýgulyýewiç                            1980       A№ 0142154

14.   Mageramowa Elwira Agadadaşewna                          1980       A№ 0022746

15.   Polýakow Alekseý Aleksandrowiç                              1980       AA№ 0060243

16.   Aşyrow Sähermyrat                                                    1980       AA№ 0010224

17.   Babaýew Hudaýkuli Kurbanowiç                                 1980       A№ 0153297

18.   Sarsenbaýewa Anargül Hudaibergenowna                1980       A№ 0169408

19.   Muhamowa Ajbibi Annaberdiýewna                            1980       A№ 0153415

20.   Omarowa Tukezban                                                    1980       AA№ 0010153

21.   Gasymow Samed Nurali ogly                                      1980       A№ 0153122

22.   Amangulyýew Tirkeş Saýlawowiç                              1980       A№ 0140202

23.   Annagulyýew Gurbanberdi Guranowiç                      1980       A№ 0150139

24.   Rudakow Konstantin Seýfullaýewiç                            1980       AA№ 0060385

25.   Salamowa Nigýar baýramowiç                                    1981       A№ 0292879

26.   Gylyjow Orazguly Mämmetgulyýewiç                          1981       A№ 0166297

27.   Witranýuk Aleksandr Aleksandrowiç                           1981       A№ 0085205

28.   Geldiýew Orazberdi Amannazarowiç                         1981       A№ 0153362

29.   Baýramdurdyýew Serdar                                             1981       A№ 0085461

30.   Allamyradowa Akjagül Maşakowna                            1981       A№ 0085891

31.   Birýukow Wýaçeslaw Sergeýewiç                            1981       A№ 0085135

32.   Awanesýan  Dawid Sirenowiç                                   1981       A№ 0085044

33.   Nersesowa Irina Gennadýewna                                 1981       A№ 0085301

34.   Sazakow Döwran Baýramdurdyýewiç                       1981       A№ 0153337

35.   Mätjanowa Ogulşeker Altybaýewna                           1981       A№ 0099231

36.   Najafow Rustam Tofikowiç                                          1982       A№ 0292876

37.   Baýramowa Toýbibi Geldimämmedowiç                       1982       A№ 0224838

38.   Söýünowa Ogulboldy Garmämmedowiç                      1982       A№ 0267410

39.   Hojaýew Meretguly Nepesgulyýewiç                           1982       A№ 0224830

40.   Gurbannazarow Öwezgeldi                                          1982       A№ 0032434

41.   Baýdakow Taganmämmet Aşyrdurdyýewiç                  1982       A№ 0093489

42.   Hojamämmedowa Annabibi                                            1982       A№ 0085587

43.   Melnikow Aleksandr Ýurýewiç                                      1982       A№ 0292895

44.   Turaýewa Nargiza Tursunbaýewna                              1982       A№ 0077153

45.   Nurýagdyýewa Hatyja Ýagşymyradowna                     1982       A№ 0208614

46.   Gurbanmämmedow Serdar                                            1982       A№ 0224715

47.   Atakaýewa Gurbanjemal Atakaýewna                          1982       A№ 0224445

48.   Musaýewa Meretgül Isakulyýewna                                1983       A№ 0243682

49.   Muradow Maksatjan Bazarowiç                                     1983       A№ 0323840

50.   Hojaýewa Tukynyýaz Arazberdiýewna                         1983       A№ 0322471

51.   Saparowa Meretgül Aşyrmämmedowna                         1983       A№ 0322009

52.   Durdyýew Resulberdi Kerimberdiýewiç                           1983       A№ 0292950

53.   Janmämmedow Begençdurdy Annataganowiç                1983       A№ 0286369

54.   Durdyýew Ylýas Nugmatowiç                                          1983       A№ 0236968

55.   Narlyýewa Bahargül Amandurdyýewna                         1983       A№ 0267024

56.   Nurgudaýewa Diana Saýdullaýewna                              1983       A№ 0027424

57.   Atakaýew Aşyr Amangylyjowiç                                     1983       A№ 0310014

58.   Fesenko Aleksandr  Leonidowiç                                    1983       № 120 kömekçi mekdep internady

59.   Radyşewskiý Ýewgeniý Walerýewiç                            1983       A№ 0027314

60.   Iwanow Roman Ýurýewiç                                             1983       A№ 0183179

61.   Arazjanow Muhammetguly Baýramgulyýewiç              1983       A№ 0267096

62.   Babaýewa Akpamyk Babaýewna                                1984       A№ 0037378

63.   Atajanow Myratjan Hemrakuliýewiç                               1984       A№ 0012387

64.   Çaryýarowa Gülşen Amanmuhammedowna                  1984       A№ 0003005

65.   Gulyýew Kemal Dawudowiç                                         1984       A№ 0037288

66.   Baýramow Täçnazar Begnazarowiç                           1984       A№ 0039192

67.   Stoskiý Konstantin Olegowiç                                        1984       A№ 0183380

68.   Baýyşow Pirbaý Ataýewiç                                           1984       A№ 0045029

69.   Kürenowa Gülälek Allaberdiýewna                              1984       A№ 0003238

70.   Ylamanowa Almagül Kurbandurdyýewna                   1984       A№ 0037257

71.   Babaýew Zaid Mahiraddinowiç                                  1984       A№ 0188252

72.   Berdiýewa Gülnahal Dördülbaýewna                           1984       A№ 0036032

73.   Meretgylyjow Begençmyrat Baýrammämmedowiç        1985       A№ 0184510

74.   Jumanazarow Setdar Iskenderowiç                             1985       A№ 0284084

75.   Rejepowa Doýduk Tagandurdyýewna                          1985       A№ 0185629

76.   Jümmiýew Begenç Arazmyradowiç                            1985       A№ 0143641

77.   Haýtmämmedowa Döndi Amangeldiýewna                  1985       A№ 0183511

78.   Almyradow Mekan Muhammedowiç                            1985       A№ 0177053

79.   Podgornaýa Ýana Ýurýewna                                        1985       A№ 0281262

80.   Ilmämmedow Röwşen Kerimowiç                                1985       A№ 0282183

81.   Güýzjanowa Ogulsapar Mämmetamanowan                1985       A№ 0182609

82.   Plas Anatoliý Stanislawowiç                                        1985       A№ 0279839

83.   Atlyýewa Nurtäç Täşliýewna                                      1986       A№ 0278020

84.   Baýramowa Ýazgül Baýramdurdyýewna                   1986       A№ 0280687

85.   Gylyjowa Güljahan Hudaýberdiýewna                        1986       A№ 0281431

86.   Djawadow Eldar Röwşanowiç                                     1986       № 194 kömekçi mekdep internady

87.   Annasähedow Eziz Şyhberdiýewiç                              1986       A№ 0281605

88.   Akdjigitow Berik Kelidykanowiç                                     1986       A№ 0280052

89.   Gylyçgurbanowa Maýagül Amangylyjowna                  1986       A№ 0277013

90.   Džumakulyýew Rahmet Džorakulyýewiç                        1986       A№ 0259895

91.   Annaýewa Dursunbibi Amanmämmedowiç                    1986       A№ 0281350

92.   Abdiýew Elçir Elşat ogly                                                  1986       № 157 kömekçi mekdep internady

93.   Gurbansähedow Aman Annamyradowiç                        1986       A№ 0282939

94.   Amanow Parahat Hangeldiýewiç                                       1986       A№ 0208801

95.   Garýagdyýewa Mahym Baýmyradowna                            1986       A№ 0281642

96.   Atdakow Parahat Tuwakowiç                                             1986       A№ 0280438

97.   Öýliýewa Hesel Hojadurdyýewna                                       1986       A№ 0281942

98.   Garaýew Serdar Amangeldiýewiç                                       1986       A№ 0282160

99.   Garaýew Aman Baýramowiç                                               1986       A№ 0281559

100. Mämmedow Ata Tuwakmämmedowiç                                  1987       A№ 0361159

101. Ussaýew Hommat Atajanowiç                                             1987       A№ 0329618

102.  Daňatarowa Akgül Nurmuhammedowna                             1987       A№ 0360928

103.  Orazhajyýewa Güljemile Nurmämmedowna                        1987       A№ 0362889

104.  Gulnepesow Öwezberdi Öwezmämmedowiç                     1987       A№ 0360376

105. Söýünowa Aýnatäç Rejepgulyýewna                                  1987       A№ 0362044

106. Tulekeýew Akimgali                                                               1987       A№ 085570

107. Orazgylyjow Wepa Çaryýewiç                                              1987       A№ 0360824

108. Atakaýew Perhat Begmämmedowiç                                       1987       A№ 0360918

109. Kelhanow Azat Täçmämmedowiç                                          1987       A№ 0363497

110.  Saparow Şöhrat Janmämmedowiç                                        1987       A№ 0365255

111. Şajanow Şajan Amanberdiýewiç                                          1987       A№ 0361224

112. Ýusubow Süleýman Ýusubowiç                                         1987       A№ 0360360

113. Akmyradow Begenç Hemraýewiç                                        1987       A№ 0361556

114. Gurbanow Täçguly Muhymgulyýewiç                                   1987       A№ 0365235

115. Durdyýew Tuwakdurdy Jumadurdyýewiç                             1987       A№ 0360873

116. Niýazberdiýew Muhammetaly Muhammedowiç                      1987       A№ 0361280

117. Hajymämmedow Möwlamberdi Hudaýberdiýewiç                 1988       A№ 0423944

118. Ýakubow Gylyçnyýaz Gurbanmämmedowiç                        1988       A№ 0421869

119.   Şyhyýew Amandurdy Hydyrowiç                                       1988       A№ 0421437

120.  Köçiýewa Maral Döwletmyradowna                                   1988       A№ 0421083

121.  Guliýew Zaur Süleýman ogly                                              1988       A№ 0603781

122. Wakirow Yhlas Ýagmyrtaganowiç                                      1988       A№ 0422043

123. Geldiýewa Mähri Annapoladowna                                       1988       A№ 0422947

124. Kuttymuratowa Moldir Tastemirowna                                   1988       A№ 0363820

125. Babaýewa Džennet Ahmetowna                                         1988       A№ 0444131

126. Täşliýew Begenç Amanowiç                                              1988       A№ 0423993

127.  Tlepow Gabit Azimbekowiç                                               1988       A№0421827

128. Orazhajyýew Baýrammyrat Nurmämmedowiç                  1989       A№ 0604025

129. Baýramowa Gülşat Resulowna                                         1989       A№ 0540245

130. Hajygeldiýew Parahat                                                        1989       A№ 0604106

131. Maşarowa Arzygül Nazgeldiýewna                                   1989       A№ 0600547

132. Aktelpekowa Selbi Durdymedowna                                   1989       A№ 0622423

133. Kullaýew Nikolaý Wladimirowiç                                         1989       A№ 0421649

134. Mämmedow Salyh Ýusubowiç                                          1989       A№ 0600858

135. Dmitriýew Aleksandr Witalýewiç                                       1989       A№ 0599608

136. Džoraýewa Gülşat Halmuradowna                                  1989       A№ 0563892

137.  Gurbanowa Gülbahar Agöýliýewna                               1989       A№ 0604099

138. Garagulow Porman Hojadurdyýewiç                               1989       A№ 0601255

139.  Mämmedow Agamyrat Gylyçmyradowiç                         1989       A№ 0735886

140.  Abdullaýewa Aýgün Kafat gyzy                                     1989       A№ 0603624

141. Kosofana Aleksandr Konstantinowiç                                 1989       A№ 0604486

142. Tuwakow Mekan Araztuwakowiç                                       1989       A№ 0599888

143.  Mämmetdurdyýewa Oguldursun Mämmetdurdyýewna      1990       A№ 0735311

144. Mämmetgurbanow Amangeldi Toýmämmedowiç                  1990       A№ 0731663

145. Nazarow Wepa Rejepgulyýewiç                                           1990       A№ 0734829

146. Gurbanow Perhat Agöýliýewiç                                              1990       A№ 0735644

147. Babajanowa Orazgül Ahmetgaliýewna                                 1990       A№ 0735828

148. Annaçyýewa Saýra Geldibaýewna                                     1990       A№ 0692944

149.  Nazarow Rahmanberdi Geldimyradowiç                            1990       A№ 0673579

150. Nurmedow Begenç Nurmedowiç                                        1990       A№ 0735653

151. Babagylyjowa Bagdagül                                                      1990       A№ 0732676

152.  Täçmämmedow Aşyrmämmet Hajynyýazowiç                   1990       A№ 0732095

153.  Ýegenmämmedow Serdar Saparmämmedowiç                  1990       A№ 0735321

154.  Nurberdiýewa Leýla Döwletberdiýewna                             1990       A№ 0664407

155.  Merdenow Eldar Sergeýewiç                                             1990       A№ 0755613

156.  Sopyýew Berdimyrat Atjanowiç                                        1990       A№ 0828240

157.   Musaýewa Elwida Alifaga gyzy                                        1990       A№ 0603961

158.  Mämiýew Süleýman Nurberdiýewiç                                   1990       A№ 0737014

159. Nedirow Bezirgen Täçmämmedowiç                                   1990       A№ 0730270

160. Mämmetnyýazowa Annagül Mämmetnyýazowna               1990       A№ 0733973

161. Nuryýew Sopyata Oraztaganowiç                                       1991       A№ 0755681

162. Mnasakanýan Wadim Borisowiç                                           1991       A№ 0879114

163.  Kömekow Ýazly Begenjowiç                                               1991       A№ 0821612

164.  Hydyrowa Jeren Baýramdurdyýewna                                 1991       A№ 0755644

165. Nurjykowa Ybratäç Ýazmuhammedowna                             1991       A№ 0730586

166. Hakberdiýewa Bibi Tirkeşowna                                             1991       A№ 0878707

167. Çaryýew Baýmyrat Şyhmyradowiç                                      1991       A№ 0878759

168.  Eýwazow Sabuhi Asad ogly                                                1992       A№ 0964250

169.       Durdygylyjowa Mahym Meretgylyjowna                           1992       A№ 0878994

170.     Şirow Mukam Tahyrowiç                                                     1992       A№ 0964874

171.     Amandurdyýew Gurbangeldi Tuwakgeldi ogly                    1992       A№ 0883720

172.     Begliýew Dinmämmet Begliýewiç                                         1992       A№ 0881498

173.     Gurbanow Dmitriý Gurbandurdyýewiç                                1992       A№ 0884025

174.     Welikowa Aksana Sergeýewna                                           1992       A№0865473

175.     Toýlyýewa Arazbibi                                                              1992       A№ 0884630

176.     Gazakowa Tylla Japarbaý gyzy                                            1992       A№ 0880246

177.     Täjimyradow Azat Nurgeldiýewiç                                          1992       A№ 0882764

178.     Dorohowa Lýalýa Hajykerimowna                                           1992       A№ 0878239

179.     Akyýew Azat Mustafaýewiç                                                   1992       A№ 0884082

180.     Tuwakmämmedowa Maýa Çopanowna                                  1993       A№ 1073723

181.     Guwanjow Mekan Rejepdurdyýewiç                                        1993       A№ 1077206

182.     Nyýazowa Bahargül Rahymberdiýewna                                  1993       A№ 1074189

183.     Rejebow Süleýman Rowşanowiç                                             1993       A№ 1061322

184.     Taganow Ýegendurdy Gurbandurdyýewiç                               1993       A№ 1074397

185.     Durdyýewa Kümüş Meretdurdyýewna                                      1993       A№ 1061174

186.     Sadykow Ýazmyrat Sadyk ogly                                                 1993       A№ 1074361

187.     Şaýdullaýew Sergeý Wýaçeslawowiç                                       1993       A№ 1073465

188.     Täjiýew Taňryberdi Rozyýewiç                                                  1993       A№ 1065114

189.     Babyşew Nurberdi Hudaýberdi ogly                                          1993       A№ 1074371

190.     Dadekow Gurbanberdi Amanýaz ogly                                        1993       A№ 1074445

191.     Babanyýazowa  Altyntäç Rejepmyrat gyzy                               1994       A№ 1111086

192.     Baýramgeldiýew Wekil arazberdiýewiç                                     1994       A№ 1108537

193.     Gurbannyýazowa Suraý Rahmanowna                                    1994       A№ 1110385

194.     Akyýew Arslan Mustafaýewiç                                                   1994       A№ 1112459

195.     Meredow Merdan Meredowiç                                                     1994       A№ 1112364

196.     Baýjanowa Saida Seýitnazarowna                                            1994       A№ 1190087

197.     Arzuwmyrat Annamyrat ogly                                                    1994       A№ 1111416

198.     Şyhyýewa Aýnagözel Tahyrowna                                          1995       A№ 1295975

199.     Garataýewa Malika Atagulyýewna                                           1995       A№ 1299061

200.     Gylyjow Şöhrat Nurmuhammedowiç                                       1995       A№ 1224133

201.     Taýjanow Amangeldi Muhammetguly ogly                              1995       A№ 1279427

202.     Dowjanow Güýçnazar Çaryýarowiç                                     1995       A№ 1298274

203.     Gurbanowa Rysly Ödewmyradowna                                    1996       A№ 1373858

204.     Uranyýazow Artykmyrat Hojaýewiç                                       1996       A№ 1373981

205.     Gylyjow Sapargeldi Gazakbaýewiç                                        1997       A№ 1425794

206.     Baýjanow Orazmyrat Maksadowiç                                        1997       A№ 1428684

207.     Gurbansähedow Kemran Öwezmuhammedowiç                 1997       A№ 1426110

208.     Weliýewa Mamagül Nyýazowna                                          1998       A№ 1581732

209.     Amanow Kuwwatgeldi Orazgeldiýewiç                               1998       A№ 1520892

210.     Kerimowa Ogultagan Hojamyradowna                                1998       A№ 1537769

211.     Mämiýewa Ogulmeňli Mämiýewna                                      1998       A№ 1578816

212.     Hajymämmedowa Akgül Aşyrmämmedowna                      1998       A№ 1580680

213.     Hydyrow Abdylla Ýakubowiç                                             1998       A№ 1577662

214.     Hodžaniýazowa Yekaterina Wladimirowna                        1999       A№ 1645658

215.     Syganskaýa Olga Walerýewna                                          1999       A№ 1645597

216.     Şageldiýew Merdan Gurbangeldiýewiç                              1999       A№ 1648272

217.     Meläýew Begli Halmämmet ogly                                           1999       A№ 1644337

218.     Mämedowa Amina Aslanowna                                            1999       A№ 1645072

219.     Murunbaýew Batyr                                                              1999       A№ 1646813

220.     Orjyýew Esen Amangeldiýewiç                                           2000       A№ 1755974

221.     Maşadowa Gülkamar Röwşenowna                                   2000       A№ 1755385

222.     Atabaýew Ömüresen Nurymuradowiç                               2000       A№ 1735168

223.     Muhamow Orazberdi Öwezberdiýewiç                              2000       A№ 1754331

224.     Baýramgeldiýew Hajygurban Hudaýberdiýewiç              2000       A№ 1754606

225.     Gullyýew Garýagdy                                                        2001       A№ 1752849

226.     Nurberdiýewa Dendan                                                     2001      A№ 1833300

227.     Hanmämmedow Yslam Işangulyýew                               2001       A№ 1836640

228.     Ödekow Şakir Gurbanmuhammedowiç                            2002       A№ 1834847

Beýleki bildirişler

Ähli bildirişler