dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Gämi abatlaýyş zawodynda

Hazar deňziniň Türkmenistana degişli bolan gündogar kenarynda, Türkmenbaşy Halkara deňiz portynyň golaýynda ýerleşen “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynyň AGPJ-de soňky ýyllarda has-da netijeli işler amala aşyrylýar. Häzirki wagtda zawodda ençeme ýük we ýolagçy gämileri abatlanyp, ulanyşa goýberilýär. Zawodyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň kämilleşdirilmegi sebäpli bu ýerde işler has-da ilerledi. Mysal üçin, 2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda düýpli abatlaýşa gelen “CASPIAN MAINPORT LIMITED” kompaniýasyna degişli bolan “CM RUBY” tirkeg hyzmat ediş gämisi 2020-nji ýylyň 24-nji noýabrynda zawodyň gämi galdyryjy desgasyna galdyrylyp, 2021-nji ýylyň 15-nji fewralynda zawodyň gämi galdyryjy desgasyndan düşürildi we zawodyň gämi duralgasynda abatlaýyş işleri dowam edýär. “Dragon oil” kompaniýasyna degişli bolan “Atlet-1” kran gämisi 2021-nji ýylyň fewralynda düýpli abatlaýyşa gelip, fewral aýynyň 10-na zawodyň gämi galdyryjy desgasyna galdyryldy we abatlaýyş işleri dowam edýär. Şeýle hem “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-ne degişli bolan “Türkmenistan” gury ýük gatnadýan gämisi zawodyň çägine 2021-nji ýylyň 5-nji fewralynda duýpli abatlaýyşa gelip, gämi galdyryjy desgasyna galdyryldy we abatlaýyş işleri dowam edýär. Bulardan başga-da, häzirki wagtda bu ýerde “Berkarar” gury ýük gatnadyjy gämisiniň abatlaýyş işleri başlanyldy we onuň abatlama işlerini 2021-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlanylmak meýilleşdirilýär.

    Soňky ýyllarda deňiz we derýa ýollarynyň hyzmatlarynyň artmagy sebäpli, bu ýerde işine ussat hünärmenleri taýýarlamak meselesi hem ör boýuna galýar. Şu zerurlyklar göz öňünde tutulyp, zawodyň işgärleriniň iş hünärlerini ýokarlandyrmak maksady bilen 2021-nji ýylyň maý aýynda daşary ýurt kompaniýalaryň hünärmenleri bilen bilelikde okuw sapaklaryny geçirmeklik meýilleşdirilýär. 2023-nji ýylyň meýilnamasynda “Возрождение” atly daşary ýurt hususy kärhanasy bilen bilelikde täze gämileri gurmak we abatlamak işlerini amala aşyrmagy ýola goýmak göz öňünde tutulýar.
    Ýurdumyzyň deňiz we derýa ýollarynyň mümkinçilikleriniň artdyrylmagy we gämi gurluşygynyň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegi ugrunda giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun!

Satlykowa Mahri

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

Beýleki makalalar

Ähli makalalar