dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher Geňeşiniň, TDP-niň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher komitetiniň gatnaşmagynda Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň arasynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde eden çykyşynyň ähmiýetini düşündirmek maksady bilen wagyz-nesihat ýygnagy geçirildi. Türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzda bilim bermegiň usulyýetini kämilleşdirmek, ylym ulgamyny yzygiderli ösdürmek we oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilmelidigini belledi. Ýaş türkmenistanlylary ylymly-bilimli, hünärli edip ýetişdirmegiň, olaryň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagyna giň ýol açmagyň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekip, alym Arkadagymyz bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi diýip giňişleýin belläp geçildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar