dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy bölüminiň hünärmenleriniň gatnaşmagynda Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde “Maglumaty goramagyň tehnologiýasy we ony guramak” hünäriniň talyp ýaşlarynyň arasynda “Innowasion tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy” temada okuw amaly sapagy geçirildi. Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda maglumat aragatnaşyk tehnologiýalaryndan peýdalanmak barada giňişleýin gürrüň edildi. Milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde, elektron senagatyny kämilleşdirmekde, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmekde netijeli işler durmuşa ornaşdyrylýar. Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak sanly maglumatlary peýdalanmagyň, öwrenmegiň hem-de saklamagyň başarnyklaryny ösdürmek, başlangyç elektron maglumat goruny döretmek we ony maglumatlar bilen yzygiderli baýlaşdyrmak, şeýle hem maglumat aragatnaşyk tehnologiýalaryndan giňden peýdalanmak barada aýdylyp geçildi.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar