dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde “Ýaş Liderler – Türkmenistanyň häzirki we geljekki ösüşiniň hereketlendiriji güýji” atly şygar bilen hepdeligiň açylyş dabarasy geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasynyň netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesil hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugruna öwrüldi. Ýaş nesliň döwrüň talaplary esasynda bilim almagy, hünär we ylym öwrenmegi, sagdyn bolmagy, edep-terbiýeli, ata Watana, il-güne, merdana pederlerimiziň ýol-ýörelgelerine wepaly adamlar bolup ýetişmegi üçin giň möçberli möhüm özgertmeler amala aşyrylýar.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar