dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda Merkezi şäher kitaphanasynda halypa ýazjymyz, birnäçe kitaplaryň awtory Oraz Guwanjalyýew bilen duşuşyk geçirildi. Oraz aganyň söýgi temasyna, durmuş temalaryna, ondan başgada tebigat dünýäsine degişli birnäçe eserleri bar. Duşuşykda ýazyjynyň eseri barada kitapdan bölekler , çeper okaýyşlar,ýazyjynyň durmuşyndan alnan anyk faktlary barada giňişleýin gürründeşlik geçirildi. Şahyryň öz okamagynda ses ýazgylaryň ya-da şahyryň döredijiligine , durmuşyna degişli wideo ýazgylaryň görkezilmegi çäräniň hasam netijeli bolup ýaşlaryň edebiýata , poeziýa bolan söýgüsini kemala getirmekde uly goşant goşýar. Şeyle hem duşuşykda ýazyjynyň “Ýandyrdyň Bibi” atly kitabyndan “Süýji arzuwlar” atly hekaýasy diňlenildi. Häzirki wagtda milli medeniýetimizi , sungatymyzy, çeper edebiýatymyzy , milli baýramçylyklarymyzy Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatlaryny wagyz etmek maksady bilen dürli köpçülik çäreleri yzygiderli geçirilýär.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar