dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy

Gämi sürijilik

Dersleriň ady: Sagat sany
I.Umumy ynsanperwerlik we durmuş-ykdysady dersler toplumy
Türkmenistanyň taryhy 36
Sanly ykdysadyýet 32
Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary 72
Jemgyýetçilik ylymlarynyň esaslary 100
Häzirki zaman türkmen jemgyýeti 36
Bedenterbiýe 104
II.Umumy matematiki we tebigy-ylmy dersler toplumy
Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary 102
Ekologiýa we daşky gurşawy goramak 54
Matematika 102
Fizika 68
III. Umumy hünär dersler toplumy
Hünäri boýunça iňlis dili  132
Hünäri boýunça rus dili 64
Tehniki çyzuw 118
Tehniki mehanikanyň esaslary  86
Metallaryň tehnologiýasy 36
Meteorologiýa we okeanografiýa  72
Deňiz astronomiýasy 64
Elektron kartografiýasy 52
Metrologiýa we standartlaşdyrmak 24
Deňiz hukugy 76
Zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk 24
Halkara konwensiýalar  24
Hazar deňiziniň losiýasy 80
IV. Ýörite hünär dersler toplumy
Gämileri we olaryň düzümini dolandyrmak 240
Nawigasiýa 246
Gäminiň nazaryýeti we gurluşy 172
Gämi sürmegiň tehniki serişdeleri 72
Gäminiň energetiki desgalary we elektroenjamlary 212
Gäminiň kömekçi mehanizmleri we ulgamlary 84
Ýüklenişigiň we ýük geçirmekligiň tehnologiýasy 80
Deňizde gämi sürmekligiň howpsuzlygy 72
Gämini abat saklamagyň usullary 72
Tejribeligiň ady: Tejribelikler
Okuw tejribeligi   216
Önümçilik tejirbesi 280
Diplomyň  öňündäki tejribelik 280