dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
WATAN EDERMENLERI— HALK GAHRYMANLARY

Her ýy­lyň 9-njy ma­ýyn­da ýur­du­myzda 1941—1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Watan­çy­lyk ur­şun­da gazanylan Ýe­ňiş gü­ni bel­le­ni­lýär. Şu ýyl Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şun­da ga­za­ny­lan ýeň­şe 77 ýyl dol­ýar. Türk­me­nis­tan­da bu ur­şa gat­na­şan we­te­ran­la­ra, sö­weş­de we­pat bo­lan esger­le­riň ýan­ýol­daş­la­ry­na, tyl­da zäh­met çe­ken­le­re çuň­ňur sar­pa go­ýul­ýar. Ola­ryň sag­ly­gy ha­kyn­da we ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­niň has-da go­wu­lan­dy­ryl­ma­gy ba­ra­da ala­da edil­ýär. Şol dö­wür­de ur­şa gat­na­şan türk­menis­tan­ly­lar agyr sy­nag­la­ra döz ge­lip, ýeň­şe uly ­go­şant goş­du­lar, tyl­da zähmet çe­ken­ler hem eder­men­lik görkez­di­ler. Şol agyr ýyl­la­ryň ze­nan­la­ry şaý-sep­le­ri­ni Ýe­ňiş üçin ba­gyş et­di­ler. Ikin­ji ja­han ur­şy ýyl­la­ryn­da türk­menis­tan­ly­la­ryň Go­ran­mak gaz­na­sy­na 7392 ki­log­ram al­tyn we kü­müş be­zeg şaý-sep­le­ri­ni tab­şy­ryp, wa­tan­çy­ly­gyň be­lent nus­ga­sy­ny gör­ke­zen­dik­le­ri buý­sanç bi­len bel­le­nil­mä­ge my­nasyp­dyr. Her ýy­lyň 9-njy ma­ýyn­da Türkme­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň adyn­dan uruş we­te­ran­la­ry­na we uruş­da we­pat bo­lan­la­ryň ýan­ýol­daş­la­ry­na gym­mat ba­ha­ly sow­gat­lar, ýaz gül­le­rin­den bog­lan çe­men­ler da­ba­ra­ly ýag­daý­da gow­şu­ryl­ýar. Ur­şuň agyr ýyl­la­ryn­da hal­kyň görke­zen eder­men­li­gi hiç ha­çan ýat­dan çyk­maz. Ýyl­lar geç­ýär, em­ma ne­sil­leriň kal­byn­da asu­da as­ma­nyň, pa­ra­hat dur­mu­şyň ha­ty­ra­sy­na ba­şy­ny go­ýan ger­çek­le­riň gah­ry­man­çy­ly­gy, gör­kezen edermenligi hakyndaky hakyda he­mi­şe­lik sak­lan­ýar. Mer­da­na pe­der­le­ri­mi­ziň ge­çen gah­ry­man­çy­lyk­ly ýo­ly wa­tan­çy­lygyň, mäh­ri­ban top­ra­ga we­pa­ly­ly­gyň hem-de mu­kad­des Wa­ta­na gul­luk et­me­giň mek­de­bi­dir. Sö­weş meýdan­la­ryn­da we­pat bo­lan­la­ryň at­la­ry «Ha­ty­ra», Ýe­ňiş bi­len do­la­nyp ge­len türk­men es­ger­le­ri­niň at­la­ry bol­sa «Şöh­rat» ki­ta­by­na gi­ri­zil­di. Adam­zat ta­ry­hyn­da iň agyr söweş­le­riň bi­ri bo­lan 1941—1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şun­da we­pat bo­lan gah­ry­man­la­ry­my­zyň ha­ty­ra­sy­na her ýy­lyň 9-njy ma­ýynda «Halk ha­ky­da­sy» ýa­dy­gär­lik­ler top­lu­myn­da ola­ry sar­pa­la­mak çä­re­si ge­çi­ril­ýär. Gah­ry­man­la­ra çuň­ňur sarpa­nyň ny­şa­ny hök­mün­de ýa­dy­gär­likle­re ter gül des­se­le­ri go­ýul­ýar. Mu­nuň özi ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­le­ri mer­da­na ata-ba­ba­la­ry­my­zyň gah­ry­man­çy­lygy­nyň ru­hun­da ter­bi­ýe­le­mek­de örän äh­mi­ýet­li­dir. 1941—1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şy ýyl­la­ryn­da sö­weş meý­dan­la­ryn­da we tyl­da eder­men­lik gör­ke­zen­le­re ba­ky şöh­rat bol­sun! Biz ola­ryň Wa­ta­na we­pa­ly­ly­gy­nyň, edermen­li­gi­niň hem-de gaý­duw­syz­ly­gynyň, bag­ty­ýar dur­mu­şy­myz we nu­ra­na gel­je­gi­miz üçin bi­ti­ren hyz­mat­la­ry­nyň öňün­de baş eg­ýä­ris.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Maý 10 2022
Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ýygnakda TMÝG-nyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher geňeşiniň myhmanlary, okuw mekdebiniň mugallymlary we beýleki myhmanlar çykyş edip, hormatly Arkadagymyzyň täze eseriniň many-mazmuny, onuň ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekdäki ähmiýeti dogrusynda giňişleýin gürrüň etdiler.

             Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyz ýurdumyzyň ösüşleri bilen baglanyşykly buýsançly wakalaryň şaýady bolýar. Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa ornaşdyrýan beýik işleri halkymyzyň bähbidine, geljekki nesilleriň bagtyýarlygyna gönükdirilýär. Şeýle ajaýyp günlerde Gahryman Arkadagymyz «Ömrümiň manysy» atly kitabyny halkymyza sowgat etdi. Çuňňur paýhasa ýugrulan bu edebi-filosofik eser her bir okyjynyň köňlüni buýsanja besledi.  Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitaby beýik ömürde bitirilen işleriň, oý-pikirleriň beýanydyr. Bu edebi-filosofik eserde ýaşlar üçin, aslynda her birimiz üçin beýik ýörelge bar. Kitaby öwran-öwran okap, onuň mazmunyndan asylly ýol-ýörelgäni, durmuşda sapak edinmeli tejribeleri görýäris. Aslynda kitap türkmen halky üçin gymmatly hazynadyr. Kitaba belent sarpa goýýan halkymyz bu eseri ýüzüne sylýar, uly gyzyklanma bilen okaýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynda nesil terbiýesi hakynda hem, halkymyzyň şöhratly taryhy hakynda hem, beýik döwrümiziň ösüşleri hakynda hem giňişleýin beýan edilýär.