dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Russiýanyň uniwersitetleri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga taýýardygyny mälim etdiler

Russiýanyň uniwersitetleriniň köpüsi Türkmenistan bilen bilelikdäki bilim taslamalaryna gyzyklanma bildirýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň birinji sekretary Ýuliýa Zaýsewa aýtdy diýip, SNG.Today ýazýar.

Hyzmatdaşlyk etmek isleýän uniwersitetleriň arasynda A.S.Puşkin adyndaky rus dili döwlet instituty (Moskwa), A.I.Gersen adyndaky Russiýanyň döwlet pedagogika instituty (Sankt-Peterburg), Kazan federal uniwersiteti, W.N.Tatişew adyndaky Astrahan döwlet uniwersiteti bar.

Zaýsewa bu barada Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rus dili mugallymlary bilen geçirilen duşuşykda aýtdy. Diplomat Russiýanyň ady agzalan uniwersitetleriniň Türkmen milli dünýä dilleri instituty bilen işjeň aragatnaşyk saklamaga taýýardygyny belledi. Şol bir wagtyň özünde, Russiýanyň uniwersitetleri ösen okuw kurslaryny, tejribe alyşmak we alyş-çalyş maksatnamalaryny öz içine alýan köp sanly hyzmatdaşlyk maksatnamalaryny hödürleýärler.

— Rus uniwersitetleriniň hemmesiniň diýen ýaly öz okuw usullary we dürli hünärmenler üçin ýokary okuw meýilnamalaryny durmuşa geçirmekde tejribeleri bar — diýip, Ýuliýa Zaýsewa nygtady.

Hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi hökmünde 2023-nji ýylda Naberežnoçelny döwlet pedagogika uniwersitetiniň (Tatarystan) hünärmenleriniň Türkmenistanyň mugallymlary üçin ýokary okuw kurslaryny üstünlikli geçirendigi agzaldy.

Zaýsewa ýakyn wagtda Russiýa Federasiýasynyň Bilim ministrliginiň halkara bilim ministrleriniň forumyny geçirmegi meýilleşdirýändigini habar berdi. Ol: «Türkmenistandan hem bu foruma wekilçilik ediler» diýip, forumdan soň Russiýa Federasiýasynyň Bilim ministrliginiň täze taslamalar üçin teklipleri aljakdygyna umyt bildirdi.