dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Ahal welaýatynyň ilatyna täze döwrebap ýolagçy awtobuslarynyň 200-si sowgat hökmünde gowşuryldy

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň ilatyna 200 sany döwrebap ýolagçy awtobuslaryny sowgat etdi. Munuň özi Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň görkezijisine öwrülen taryhy ähmiýetli wakalaryň üstüni ýetirdi.

Ahal welaýatynyň ilatyna orta we kiçi synply döwrebap ýolagçy awtobuslarynyň 200-siniň sowgat hökmünde gowşurylmagy bilen «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Ahalawtoulag» önümçilik birleşiginiň hem maddy-enjamlaýyn binýady kämilleşdiriler. Bu awtobuslar welaýatyň ýaşaýjylarynyň gatnaw mümkinçiliklerini gowulandyrmakda ajaýyp şertleri döreder. «HIACE» we «COASTER» kysymly ýolagçy awtobuslary önümçilik birleşiginiň işini döwrüň talabyna laýyk derejede guramagynda, welaýatyň ilaty üçin täze ugurlaryň ýola goýulmagynda, hyzmatlaryň kämilleşdirilmeginde möhüm ähmiýete eýe bolar.

Açylyş dabarasyna gatnaşyjylar Ahal welaýatynyň ilatyna berlen ajaýyp sowgat üçin Arkadagly Gahryman Serdarymyza hem-de türkmen halkynyň Milli Liderine hoşallyklaryny beýan etdiler.  

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar
Card image cap
Maý 19 2024
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary we talyp ýaşlary Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň “Magtymguly Pyragy” muzeýinde gezelençde boldular.

Türkmenistanyň  Ministrler  Kabinetiniň  ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň  Türkmenbaşy şäherindäki  Deňizçilik orta hünär okuw  mekdebiniň  tejribeli  mugallymlary  hem-de  talyp  ýaşlary  27.04.2024-nji senede  Balkan  welaýatynyň  Magtymguly etrabynyň “Magtymguly Pyragy” muzeýinde  syýahatçylykly  gezelençde  boldular.  Ol  ýerde  muzeýiň  birnäçe  böleklere  bölünen  gatlarynyň hemmesine  baryp  görüp,  bu  ýeriň  tejribeli  hünärmenlerinden  muzeý  we  bu  ýerdäki  taryhy  gymmatlyklar,  has  dogrusy  bu  muzeýiň  adyny  göterýän  akyldar  şahyrymyz  Magtymguly  Pyragynyň  ömri ,  döredijiligi ,  çeper  edebiýaty  hem-de  biziň  şu  günümize  miras  galdyran ,  pähim-paýhasa  ýugrulan  ajaýyp  kitaplary  barada  giňişleýin  maglumatlary  diňlediler.  Soňra  tejribeli  hünärmenleriň  ýolbaşçylygynda  ol  ýerde  täsir  galdyryjy  gezelençleri  alyp  bardylar.  Ol  ýerdäki  hemme  zat  hakykada  has  ýakynlygy  bilen  tapawutlanyp ,  janly  tebigaty ,  haýwanat  dünýäsini ,  Magtymguly  atamyzyň  ömrüni ,  ýaşlygyny  gürrüň  berýärdi.  Soňra  bolsa  tejribeli  mugallymlaryň  ýolbaşçylygynda  muzeýde  söhbetdeşlik   arkaly  gepleşiklerini  dowam  etdiler.  Bize  türkmeniň  taryhy,  medeni  gymmatlyklaryny  öwrenmäge giň mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza Arkadagly Serdarymyz Gahryman Hormatly Prezidentimize köp-köp sag bolsun aýdýarys.