dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň hem-de Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlary Türkmenbaşy şäherinde geçirilen Türkmenistanyň ähli sebitlerini gurşap alan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Türkmen halky ähli döwürlerde-de tebigata aýawly çemeleşip, ony gözüniň göreji ýaly gorap gelipdir. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem ekologiýa abadançylygyna möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.