dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Awaza milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenbaşy şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher Geňeşiniň, Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň we Türkmenbaşy şäher medeniýet bölüminiň bilelikde gatnaşmagynda Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32-ýyllygy mynasybetli “Baky berkarar binýatly,Garaşsyz gül Diýarym bar!” atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Asmanymyzyň asudalygy, gündizleriň we gijeleriň parahat geçýändigi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň bize beren peşgeşi bolup, Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň “Döwlet – adam üçindir!” diýen şygarynyň doly derejede durmuşa ornaşdyrylýandygynyň subutnamasydyr. Garaşsyzlygymyzyň 32-ýylynyň içinde gazanan üstünliklerimize ser salanymyzda ençeme işleriň durmuşa geçirilendigine göz ýetirýäris.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar