dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Berkarar döwletiň taze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda durmuşyň ähli ugurlary boýunça uly ösüşler, giň gerimli oňyn ozgerişler gazanylýar. Milli bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak we sanly bilimi has-da ösdürmek maksady bilen, düýpli özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär.”Arkadag Serdarly Bagtyýar Ýaşlar ýyly” diýlip atlandyrylan 2023-nji okuw ýylynda ilkinji 8 aýy ýurdumyz üçin taryhy ähmiýetli buýsançly we guwançly wakalara baý boldy. Ynha bu gün hem Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaraly nyzam aýdym sazly dabarasy geçirildi. Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen mekdebiň talyp ýaşlary öz ýürek joşgunlary we aýdym sazlary bilen çykyş etdiler.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar