dohom@sanly.tm
Türkmenbaşy şäheriniň D.Azady köçesiniň 75-nji jaýy
Türkmenbaşy şäher kitaphanasynyň işgärleriniň gatnaşmagynda Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň Mejlisler jaýynda Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli duşuşyk çäresi geçirildi. Duşuşykda şahyryň öz setirlerinde beýan eden, türkmenleriň milli ruhunyň sütünini düzýän döredijilik ýörelgeleri barada söhbetdeşlik geçirildi. Şeýle-de şahyryň öz jöwher paýhasyny siňdiren goşgulary okaldy. Häzirki wagtda Magtymgulynyň ady bütin dünýä bellidir. Onuň öçmejek eserleri bolsa dürli dillere neşir edilýär. Beýik şahyryň döreden goşgulary geçen döwürleriň meşhur edebiýat ussatlarynyň we filosoflarynyň eserleriniň hatarynda mynasyp orun eýeleýär, onuň döredijiligi dünýä medeniýetiniň altyn hazynasyna girdi. Türkmen halky beýik şahyra aýratyn sarpa goýýar hem-de onuň şygryýet gününi her ýyl dabaraly ýagdaýda belleýär.

Ähli Habarlar

Ähli Habarlar